Kwaliteit van het onderwijs

Leerlingen en deelnemers hebben recht op kwalitatief goede opleidingen en examinering op het juiste niveau. Aeres VMBO heeft een aantal instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van opleidingen en de kwaliteit van examinering te monitoren. Hierbij worden leerlingen en deelnemers, medewerkers, bedrijven en andere partijen betrokken. Aeres VMBO bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt onder meer door het regelmatig laten uitvoeren van audits en onderzoeken. Zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is vanzelfsprekend en is gevat in een cyclisch proces van ‘Plan, Do, Check, Act’ en continu verbeteren en leren van elkaar.

Percentage doorstromers

  • In het schooljaar 2021-2022 ging 97,8% van de leerlingen in de onderbouw over naar de volgende klas.
  • In het schooljaar 2021-2022 ging 72,7% van de leerlingen in de bovenbouw van vmbo-BB over naar de volgende klas.
  • In het schooljaar 2021-2022 ging 77,3% van de leerlingen in de bovenbouw van vmbo-KB over naar de volgende klas.
  • In het schooljaar 2021-2022 ging 90,5% van de leerlingen in de bovenbouw van vmbo-GL over naar de volgende klas.

Percentage uitstromers vervolgonderwijs

  • 100% van onze leerlingen in het vmbo-BB stroomt uit naar het mbo.
  • 100% van onze leerlingen in het vmbo-KB stroomt uit naar het mbo.
  • 100% van onze leerlingen in het vmbo-GL stroomt uit naar het mbo.

Slagingspercentages

  • Het slagingspercentage in het vmbo-BB bedroeg in 2022 100%.
  • Het slagingspercentage in het vmbo-KB bedroeg in 2022 100%.
  • Het slagingspercentage in het vmbo-GL bedroeg in 2022 100%.

Scholen op de kaart

Elk jaar maken 200.000 leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Scholen op de Kaart is een handig hulpmiddel dat leerlingen en hun ouders helpt bij de belangrijke keuze voor een passende middelbare school. Scholen op de Kaart (voorheen Vensters voor Verantwoording) verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in een systeem. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen. Scholen op de Kaart brengt helder in beeld hoe scholen presteren op twintig belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Bekijk hoe Aeres VMBO Emmeloord scoort op Scholen op de kaart

Medezeggenschap

Op Aeres VMBO Emmeloord beschikken wij over een leerlingenraad en een ouderadviesraad. Wij vinden het belangrijk dat er bij besluiten ook andere belanghebbenden worden betrokken.

Leerlingenraad

Onze leerlingen kunnen actief meedenken over de ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken op onze school. We zien dat graag, daarom hebben we een leerlingenraad.

Ouderadviesraad

De Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (WMEB) schrijft voor dat er op een AOC een ouderraad moet zijn. Deze ouderraad behartigt in het bijzonder de belangen van de deelnemers in de leeftijd tot 18 jaar. Voor deelnemers van 18 jaar en ouder is de Centrale deelnemersraad het medezeggenschapsorgaan. Aeres VMBO wil op lokaal niveau met ouders in gesprek zijn (horizontaal dialoog) en werkt daarom met ouderadviesraden. Lees hier meer over onze ouderadviescommissie en wat zij doen.