Gras

Informatie coronavirus

De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van de Aeres VMBO Emmeloord, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres VMBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates.

Laatste updates Aeres VMBO Emmeloord

Nieuwsbrieven Aeres VMBO Emmeloord voor ouders:

 

Update 27 mei

Zoals vorige week aangekondigd door het kabinet, mogen wij vanaf dinsdag 2 juni weer onderwijs gaan verzorgen op onze school. Wij zijn gaan kijken hoeveel groepen leerlingen er tegelijkertijd gebruik van het gebouw zouden kunnen maken en welke looproutes we kunnen realiseren om leerlingen en personeel zoveel mogelijk de ruimte te kunnen geven in het gebouw. Er is een plan opgesteld voor de ‘Aeres 1,5 meter school’. Dat plan is voorgelegd en besproken in ouderadviescommissie. De komende weken zullen wij het onderwijs voor de leerlingen als volgt gaan organiseren:

  • Elke klas wordt verdeeld in 2 groepen
  • In de week van 2 t/m 5 juni bieden wij elke groep 1 dagdeel onderwijs op school aan. We doen in die week ervaring op met het werken met de looproutes en de inrichting van het gebouw. Het onderwijs op afstand blijft doorgaan zoals we inmiddels gewend zijn.
  • Vanaf 8 juni zullen wij toewerken naar het aanbieden van maximaal 3 dagdelen onderwijs op school. Onderwijs op afstand blijft daarnaast plaatsvinden.

Het totale aantal dagdelen wat de leerling op school komt, is mede afhankelijk van de ervaringen die we volgende week opdoen ten aanzien van veiligheid, hygiëne, looproutes, etc. Het uitgangspunt van het onderwijs wat we de komende week op school gaan geven is ‘Wat fijn dat je er weer bent, welkom terug. Wat fijn dat we weer samen mogen zijn, leren en werken’. Dat betekent dat de dagdelen ingevuld zullen worden met mentoractiviteiten, creatieve lessen, bewegingsonderwijs, maar dat er ook gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoefte van leerlingen ten aanzien van AVO-vakken.

We verwachten van elke leerling dat hij/zij zich houdt aan de door ons opgestelde gedragsverwachtingen. Deze zijn afgeleid van de RIVM-richtlijnen, waar wij ons strikt aan moeten houden. Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat onze school open gaat én open blijft! We hopen alle leerlingen op school te mogen verwelkomen, wij hebben er zin in. Mocht u zich zorgen maken, of uw kind (of iemand in uw huishouden) behoort tot een risicogroep, neem dan gerust contact op met dhr. Kranen (h.kranen@aeres.nl) We gaan graag samen in overleg.

Lees hier de eerdere Corona-updates terug

Laatste updates Aeres VMBO

22 april

Maatregelen verlengd tot 20 mei

Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres VMBO betekent dit alle scholen gesloten blijven tot 20 mei. Wel treffen we voorbereidingen om vanaf 2 juni het onderwijs op de locaties (deels) te hervatten. De manier waarop hier invulling aan gegeven wordt kan per schoollocatie verschillen. De locaties zullen hierover zelf de leerlingen en ouders informeren wanneer de uitwerking gereed is. 

01 april 2020

Gevolgen besluit kabinet 31 maart voor Aeres VMBO

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, verlengd tot en met 28 april.  De scholen van Aeres VMBO blijven daarom in ieder geval dicht tot en met de meivakantie van de schoollocatie.

  • Alle locaties van Aeres VMBO zijn gesloten tot en met de meivakantie.
  • Afstandsonderwijs gaat in ieder geval door tot aan de meivakantie. In de meivakantie is er geen les.

Opvang op locaties
Het afstandsonderwijs gaat door op de wijze zoals dat de afgelopen weken ook heeft plaatsgevonden. De scholen werken samen met de gemeente en jeugdzorg aan opvang van kwetsbare leerlingen. De opvang wordt per locatie opgepakt en verder ingevuld.

Afronden schoolexamens
Zoals bekend zijn alle centrale examens komen te vervallen. De schoolexamens bepalen nu het eindresultaat van de leerling. De zak- en slaagregeling is tot op heden nog niet bekend gemaakt. Dit zal naar verwachting nog een week duren. Zodra hier meer over bekend is zal dit worden gedeeld.

Laatste updates Aeres-breed

29 mei 2020

Geleidelijke hervatting activiteiten op locaties

Aeres volgt in haar beleid de richtlijnen van het kabinet en bereidt zich daarom voor om een aantal activiteiten op locatie te hervatten. Voor het vmbo en praktijkonderwijs geldt dat dit vanaf 2 juni gebeurt en voor het mbo en hbo vanaf 15 juni.

Maatregelen
Op alle locaties zijn maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand tussen mensen te kunnen borgen. Het aantal mensen dat tegelijk in gebouwen aanwezig mag zijn, wordt daarop aangepast. De onderwijslocaties hebben bovendien te maken met afwijkende tijdvakken waarin het onderwijs mag plaatsvinden, omdat de overheid de belasting van het openbaar vervoer tijdens de spits zo laag mogelijk wil houden. Er zijn en worden aanvullende maatregelen genomen met het oog op bijvoorbeeld looproutes, hygiëne en beperking van het aantal mensen dat zich in één ruimte mag bevinden. Veiligheid van onze medewerkers en leerlingen en studenten staat voorop.

Daar waar het onderwijs op locatie nog niet mogelijk is, geldt dat dit nog steeds zoveel mogelijk op afstand wordt ingevuld. 

Lange termijn
Binnen de instellingen van Aeres wordt gewerkt aan protocollen voor de langere termijn, zodat we voorbereid zijn op de situatie waarin de anderhalve meter-samenleving voor langere tijd om aanpassingen vraagt. 

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op dinsdag 2 juni 2020.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

  • regelmatig handen te wassen;
  • te niezen en hoesten in de ellebogen;
  • papieren zakdoekjes te gebruiken;
  • geen handen te schudden;
  • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ten aanzien van reizen volgt Aeres de instructies en adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het beleid van Aeres is dat alle vormen van buitenlandse reizen en excursies alleen mogelijk zijn naar landen die Buitenlandse zaken als veilig heeft aangemerkt. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: