Gras

Informatie coronavirus

De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van de Aeres VMBO Emmeloord, vervolgens de updates die gelden voor geheel Aeres VMBO en daarna de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates.

Laatste updates Aeres VMBO Emmeloord

18 januari 2021

Onderbouw (leerjaar 1 & 2)

De leerlingen uit de onderbouw volgen de aankomende drie weken nog online onderwijs. Dat is een zware dobber. Wij kijken nu naar de datum van 8 februari als eerste datum dat wij weer open mogen en de onderbouw leerlingen mogen ontvangen. Het is nog onduidelijk of de 1.5 meter regel dan ook nog geldt, wij zullen ons onderwijs hierop aanpassen. Het streven is dat de mentor elke week even individueel contact heeft met de leerling om zo een vinger aan de pols te houden. Indien u vragen heeft en/of opmerkingen is de mentor het eerste aanspreekpunt. Vanuit het docententeam horen wij nog steeds goede geluiden over de inzet en stiptheid van de leerlingen. Complimenten!

Bovenbouw (leerjaar 3 & 4)

De toetsweken staan voor de deur! Altijd een spannend moment om naar toe te werken, zowel voor de leerling als voor de docent. Wij hebben onze lokalen aangepast aan de 1.5 meter en hebben alles klaar gezet. Volgende week trapt leerjaar 4 af en de week daarna leerjaar 3. De leerstof is bekend en wij verwachten natuurlijk mooie resultaten! Leerjaar 4 blijft de aankomende weken alle lessen fysiek volgen. Leerjaar 3 is op de donderdag en vrijdag welkom voor de praktijklessen en in week 4 voor de toetsweek. Het mondkapje is vanaf woensdag jongstleden verplicht tijdens de praktijklessen, tenzij de docent anders aangeeft. Bijvoorbeeld als de leerlingen buiten aan het werk zijn of de 1.5 meter echt gegarandeerd kan worden. Naar aanleiding van de laatste maatregelen rondom Covid-19 en dat veel bedrijven geen stagiaires op dit moment willen hebben, hebben wij helaas besloten om in week 5 geen stage te laten lopen. Wij gaan op zoek naar eventuele alternatieve opdrachten voor deze week. Hiervan houden wij u op de hoogte. Diverse leerlingen zagen erg uit naar deze stageweek. De stageweek is nu een gewone lesweek. Dit geeft docenten en leerlingen wat ruimte in het lesprogramma.

Data aankomende toetsweken(schoolexamens staan ingeroosterd in Eduarte):

 • Leerjaar 3: 25 t/m 29 januari
 • Leerjaar 4: 18 t/m 22 januari

De aankomende week Het blijft een bijzondere tijd. De corona is nog lang niet weg te denken uit onze samenleving en toch gaat het leven gewoon door. Wij wensen iedereen veel sterkte toe en hopen dat het naar omstandigheden goed met u gaat. Voor onze leerlingen uit leerjaar 4: succes met de voorbereidingen voor de toetsweek en laat je overhoren!

16 december 2020

Voor nu geldt dat tot aan de kerstvakantie alle lessen van het vmbo digitaal plaats vinden.Voor de periode van 4 tot 18 januari is het volgende nu bekend:

 • Leerjaar 1: Volgt volledig online onderwijs volgens lesrooster en komt niet op school
 • Leerjaar 2: Volgt volledig online onderwijs volgens lesrooster en komt niet op school
 • Leerjaar 3: Volgt online onderwijs volgens het lesrooster en komt naar school voor Profiel Groen en keuzevakken
 • Leerjaar 4: Volgt volledig fysiek onderwijs op school en geen online onderwijs

Hieronder volgen de aanwijzingen voor de aankomende periode tot aan 18 januari:

 • Het lesrooster zal in opzet niet veranderen. De lesduur zal van 45 naar 30 minuten worden teruggebracht. Wij kiezen hier als school voor zodat de opgebouwde structuur in stand blijft. De leerlingen kunnen via Eduarte het lesrooster inzien.
 • Voor leerjaar 3 gaan wij kijken hoe wij het rooster in moeten richten omtrent het Profiel Groen en de keuzevakken
 • Elke leerling dient een werkende laptop ter beschikking te hebben met het programma Microsoft Teams. Indien een laptop via de Rent Company is verkregen en niet functioneert, kan contact worden opgenomen met de heer Lei (t.lei@aeres.nl)
 • Leerlingen dienen te allen tijde aanwezig te zijn in de lessen. Hierop zullen we dan ook absentieregistratie bijhouden.
 • De mentor is het eerste aanspreekpunt en contactpersoon 
 • Hulphalfuren zullen worden uitgesteld tot 18 januari.
 • Maandag 4 januari starten de lessen om 09:45.
 • Is er een leerling positief getest op corona tijdens de lockdown? Deel dit nieuws met de mentor.

Zorg

Op school kunnen leerlingen worden opgevangen om bijvoorbeeld de volgende redenen: kwetsbaarheid, onvoldoende kennis van de Nederlandse taal, zorgen over welbevinden van het kind of risico op uitval voor school. Helaas heeft de overheid besloten dat de middelbare scholen geen leerlingen meer mogen opvangen met ouders met een vitaal beroep. Om alle leerlingen die dat nodig hebben een plek te geven in de opvang, is het volgende afgesproken:

 • Wanneer er opvang nodig lijkt, bespreekt de mentor dit met de leerling en ouders en meldt de leerling daarna aan bij de zorgcoördinator.
 • De mentor noemt bij aanmelding de reden en gewenste opvang momenten (alleen bij uitzondering is opvang voor de hele week mogelijk)
 • De zorgcoördinator maakt de afweging of de leerling kan worden opgevangen en let daarbij op de genoemde redenen, de grootte van de groep en de beschikbaarheid van een opvangdocent

Tijdens de opvang doen wij ons best de leerling een prettige plek te bieden om online de lessen te volgen en voor school aan het werk te zijn. We bieden ze graag een luisterend oor en helpen hen op gang met het schoolwerk, maar helaas zal er geen gelegenheid zijn voor 1 op 1 uitleg. Hebt u vragen, laat het weten aan de mentor of stuur een mail naar Martine Veling, m.veling@aeres.nl

Deze tweede periode van lockdown vraagt veel van draagkracht en flexibiliteit. Soms misschien te veel. De mentoren willen graag het contact met hun leerlingen zo goed mogelijk onderhouden en naar ze luisteren wanneer ze vragen hebben of hun verhaal kwijt moeten. Maar misschien spelen er wel andere vragen of zorgen bij u of uw kind. Dan willen we u graag wijzen op het aanbod van Manon Negerman, onze schoolmaatschappelijk werkster. Zij is drie ochtenden per week beschikbar om een luisterend oor te bieden aan ouders en leerlingen en met hen mee te denken als nodig.

 • Voor overleg of contact met Manon, stuur een bericht aan Martine Veling, zorgcoördinator: m.veling@aeres.nl. Zij stuurt uw bericht dan zo snel mogelijk door.
 • Of neem rechtstreeks contact op met algemeen maatschappelijk werk Noordoostpolder: amwnoordoostpolder@zorggroep-onl.nl / 0527-630391 (bereikbaar op werkdagen)

UPDATE MAANDAG 14 DECEMBER

De tweede lockdown is maandagavond 14 december door minister-president Rutte aangekondigd. Dit houdt voor onze school in dat wij van woensdag 16 december tot maandag 18 januari het onderwijs digitaal zullen gaan aanbieden. De school gaat dicht. 15 december, was de laatste fysieke lesdag van dit kalenderjaar. Op deze dag verzorgen wij een mentormoment om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de aankomende periode van thuisonderwijs. Omdat er nog onduidelijkheden zitten in de boodschap van de minister-president omtrent examenklassen en praktijklessen wachten wij nog even met de communicatie over het onderwijs na de kerstvakantie. Vrijdag 18 december staat in het teken van kerst, dit willen wij graag zo in het programma houden. Hieronder volgen puntsgewijs de aanwijzingen voor de aankomende periode tot aan de kerstvakantie:

 • Vanaf woensdag 16 december vindt al ons onderwijs online plaats.
 • Het lesrooster zal in opzet niet veranderen. De lesduur zal van 45 naar 30 minuten worden teruggebracht. Wij kiezen hier als school voor zodat de opgebouwde structuur in stand blijft. De leerlingen kunnen via Eduarte het lesrooster inzien.
 • Elke leerling dient een werkende laptop ter beschikking te hebben met het programma Microsoft Teams. Indien een laptop via de Rent Company is verkregen en niet functioneert, kan contact worden opgenomen met de heer Lei (t.lei@aeres.nl)
 • Leerlingen dienen te allen tijde aanwezig te zijn in de lessen. Hierop zullen we dan ook absentieregistratie bijhouden.
 • De mentor is het eerste aanspreekpunt en contactpersoon (zie Aeres website: Mijn Aeres (aeresvmbo.nl) / schoolmail.
 • Hulphalfuren zullen worden uitgesteld tot na de vakantie.
 • Voor risicoleerlingen en leerlingen van ouders/verzorgers met een cruciaal beroep: de afspraken krijgt u op korte termijn.

Het zal aanpassen worden en wij als school zullen ons uiterste best doen om het onderwijs zo goed mogelijk aan te blijven bieden. Wij gaan dit samen doen en wij hopen dan ook van harte op een goede samenwerking. Indien u nog vragen heeft horen wij deze graag.

Laatste updates Aeres VMBO

24 februari 2021

Meer fysiek onderwijs mogelijk bij vmbo-locaties Aeres en Nordwin College

Het kabinet kondigde op 23 februari versoepelingen aan in de coronamaatregelen binnen het vmbo en het mbo. Door de versoepelingen is het, bovenop de reeds geldende uitzonderingen, vanaf 1 maart weer mogelijk aan alle vmbo-leerlingen een deel van de week op locatie onderwijs te geven. Voorwaarde hierbij is dat alle virusbeperkende maatregelen van kracht blijven.

De overheid verwacht dat door de versoepelingen alle vmbo-leerlingen tenminste anderhalve dag in de week fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen. De vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College werken roosters uit die passen bij de nieuwe situatie en zullen de leerlingen en studenten hierover nader informeren.

Onveranderde uitgangspunten
Voor alle onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College geldt onveranderd:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO en Nordwin College VMBO-groen geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen doorgaat;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

4 februari 2021

Periode van afstandsonderwijs verlengd tot en met 1 maart 2021

Als gevolg van de verlenging van de landelijke lockdown is de periode waarin voornamelijk afstandsonderwijs wordt gegeven verlengd tot en met 1 maart. Voor een aantal situaties blijven de onderwijslocaties geopend:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO, Nordwin College VMBO-groen en Aeres Praktijkonderwijs geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen wel toegestaan is;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Laatste updates Aeres-breed

06 april 2021

De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat, bij voldoende beschikbaarheid, vanaf medio april zelftesten beschikbaar komen voor het voortgezet onderwijs. Deze zelftesten zijn altijd vrijwillig en kunnen helpen om besmettingen sneller op te sporen en uitbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat zowel om het risicogericht als om het preventief testen:

 • Het risicogericht testen wordt ingezet bij onderwijspersoneel en leerlingen, wanneer er een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Het is de bedoeling dat de risicogerichte zelftest op school door een individuele leerling of medewerker bij zichzelf wordt afgenomen, onder begeleiding van een daartoe getrainde medewerker.
 • Het preventief testen wordt op dit moment uitsluitend ingezet voor het onderwijspersoneel. Hierbij is de test een preventieve check, zonder dat daar directe aanleiding toe is.

Aeres verwacht op korte termijn nadere informatie van de Rijksoverheid te krijgen over het zelftesten binnen het vo en zal op basis daarvan de benodigde stappen nemen. Ouders, leerlingen en medewerkers van de vmbo-locaties van Aeres en Nordwin College zullen hierover nader worden geïnformeerd.

24 maart 2021

Update reisbeleid

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

11 maart 2021

Update reisbeleid

Ten aanzien van reizen naar het buitenland geldt dat Aeres de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid volgt. Om die reden wordt er momenteel binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Deze maatregel geldt al geruime tijd en werd deze week verlengd tot en met 15 april 2021.

24 februari 2021

Meer fysiek onderwijs mogelijk bij vmbo- en mbo-locaties Aeres en Nordwin College

Het kabinet kondigde op 23 februari versoepelingen aan in de coronamaatregelen binnen het vmbo en het mbo. Door de versoepelingen is het, bovenop de reeds geldende uitzonderingen, vanaf 1 maart weer mogelijk aan alle vmbo-leerlingen en mbo-studenten een deel van de week op locatie onderwijs te geven. Voorwaarde hierbij is dat alle virusbeperkende maatregelen van kracht blijven.

De overheid verwacht dat door de versoepelingen alle vmbo-leerlingen tenminste anderhalve dag in de week fysiek onderwijs zouden kunnen krijgen. Voor mbo-studenten geldt de verwachting dat dit minimaal een dag in de week is. Bovendien geeft de overheid ook weer ruimte binnen het mbo voor praktijkonderwijs tijdens de avondklok-uren.
De vmbo- en mbo-locaties van Aeres en Nordwin College werken roosters uit die passen bij de nieuwe situatie en zullen de leerlingen en studenten hierover nader informeren.

Onveranderde uitgangspunten
Voor alle onderwijslocaties van Aeres en Nordwin College geldt onveranderd:

 • Praktijkgerichte lessen zijn toegestaan;
 • Examens, voorexamens en praktijkexamens zijn toegestaan;
 • De scholen blijven open voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen;
 • Voor Aeres VMBO en Nordwin College VMBO-groen geldt dat fysiek onderwijs aan examenklassen doorgaat;
 • Stages gaan door, mits daar bij de gastbedrijven gelegenheid voor is.

Per school en/of instelling kan de concrete invulling van het onderwijs verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden om dit coronaproof te kunnen organiseren. Wanneer nodig zullen de onderwijslocaties hierover zelf de ouders, leerlingen, studenten en cursisten informeren.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op woensdag 24 maart 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Momenteel wordt binnen Aeres niet voor werk- of studiedoeleinden gereisd. Vanwege de aanhoudende coronasituatie is deze maatregel verlengd tot en met 15 mei 2021. Aeres volgt hiermee de adviezen en voorschriften van de Rijksoverheid.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: