Regelingen en statuten

Op onze scholen gelden een aantal regelingen en statuten.

Over het onderwijs  
Leerlingenstatuut 2016-2018 Een beschrijving van de rechten en plichten van de leerling. 
Schoolplan Aeres VMBO 2015-2019 Vierjarige beleidsnotitie voor onderwijs op onze school.
Lesuitvalbeleid Scholen zijn verplicht om beleid te voeren rond lesuitval. De Centrale Ouderraad van Aeres VMBO heeft met dit beleid ingestemd.
Schoolverzuim Uitleg over geoorloofd en ongeoorloofd afwezig zijn en verlofmogelijkheden
- Formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek  
Reglement ouderbijdrage
Informatie over het betalen van de ouderbijdrage.
   
Examenreglementen  
Examenreglement 2016-2018 Reglement met o.a. informatie over examens, uitslagen, diploma's en herkansingen.

Toelichting examenreglement 2016-2018

Voor leerlingen die in augustus 2016 zijn begonnen aan leerjaar 3.

Examenreglement 2017-2019 Reglement met o.a. informatie over examens, uitslagen, diploma's en herkansingen.

Toelichting examenreglement 2017-2019

Voor leerlingen die in augustus 2017 zijn begonnen aan leerjaar 3.
Regeling beroep examinering 

Deze regeling is bedoeld voor de leerlingen die beroep willen aantekenen tegen een besluit dat gericht is op examens. 

   
Protocollen en meldcodes  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Als er een vermoeden bestaat dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij conform deze meldcode.
Protocol social media Dit protocol bevat de regels voor het gebruik van social media op onze scholen.
Protocol schorsing en verwijdering Als een leerling onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan het zijn dat we overgaan tot schorsing, dit protocol treedt dan in werking.
Protocol anti-pesten
Dit protocol beschrijft ons anti-pest beleid. 
Protocol informatieverschaffing gescheiden ouders  Dit protocol beschrijft hoe wij omgaan met het informeren van gescheiden ouders.
Protocol omgaan met beeldmateriaal  Dit protocol legt uit hoe wij omgaan met beeldmateriaal en portretrecht. 
   
Klachtenregelingen  
Wegwijzer indienen klacht Als je een klacht hebt is er altijd een mogelijkheid deze te bespreken of een klacht in te dienen. Deze wegwijzer helpt je bij het volgen van de juiste route.
Klachten van algemeen zakelijke aard Regeling over klachten die te maken hebben met o.a. het niet nakomen van afspraken, het niet of verkeerd nemen van beslissingen, het wel of niet toepassen van regels.
Klachtenregeling voor veilig schoolklimaat 

Klachten van persoonlijke aard vallen onder deze regeling. Het gaat dan om klachten over o.a. seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

   
Veiligheid  
Veiligheidsbeleid  
Arbo-beleidsplan  
Verzekeringen  Een Aeres document over verzekeringen.