Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen krijgen van de overheid geld om aan leerlingen schoolboeken en onderwijs te verstrekken. Naast deze zaken bieden we als school ook extra activiteiten en vieringen aan, zoals excursies, kampen en de kerstviering. Voor deze extra activiteiten ontvangen we als school geen vergoeding van het rijk, maar we vinden wel dat deze activiteiten in belangrijke mate bijdragen aan een gevarieerd schoolprogramma. Om deze extra activiteiten te kunnen blijven organiseren, vragen we aan u een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Uw kind mag sowieso deelnemen aan de activiteiten en vieringen.

De school stemt de hoogte van het bedrag en waar het aan wordt uitgegeven af met de Centrale ouderraad van Aeres VMBO.