Scholen krijgen van de overheid geld om aan leerlingen schoolboeken en onderwijs te verstrekken. Naast deze zaken bieden we als school ook extra activiteiten en vieringen aan, zoals excursies, kampen en de kerstviering. Voor deze extra activiteiten ontvangen we als school geen vergoeding van het rijk, maar we vinden wel dat deze activiteiten in belangrijke mate bijdragen aan een gevarieerd schoolprogramma. Om deze extra activiteiten te kunnen blijven organiseren, vragen we aan u een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Uw kind mag sowieso deelnemen aan de activiteiten en vieringen.

De bedragen worden vastgesteld door de Centrale Ouderraad van Aeres. Bij het vaststellen van de bijdrage is ons uitgangspunt dat als iedereen bijdraagt, we dit bedrag zo laag mogelijk kunnen houden, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit en omvang van de activiteiten. De ouderraad van de school heeft instemming verleend aan de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

 We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen.