Via de coach van uw kind kunnen vaak al veel vragen worden beantwoord. Gaat het om meer algemene zaken zoals veranderingen en ontwikkelingen in het onderwijs, huiswerkbegeleiding, leerlingbegeleiding of andere onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van de school, dan kunt u hiervoor terecht bij de ouderadviesraad. Een orgaan binnen de school die de belangen behartigt van ouders/verzorgers en hun kinderen.
De ouderadviesraad vergadert vier keer per schooljaar. Via deze raad brengt de directie de ouders op de hoogte van allerlei schoolse zaken. De ouders/verzorgers kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen geven en suggesties doen betreffende allerlei voor hen belangrijke schoolzaken. Het beleidsplan ouderparticipatie vormt het uitgangspunt voor de ouderparticipatie in de school.

De ouderadviesraad is een verbindende schakel tussen school, ouders en leerlingen. Heeft u een algemene vraag, tip of opmerkingen? Neem dan contact op met de ouderadviesraad.

Centrale Ouderraad

Behalve de Ouderadviesraad van Aeres VMBO Ede, is er een Centrale Ouderraad die de gemeenschappelijke belangen van alle leerlingen en ouders/verzorgers van Aeres VMBO behartigt. In de Centrale Ouderraad wordt Aeres VMBO Ede vertegenwoordigd door mijnheer Van Lenthe.

Ondersteuningsplanraad

Daarnaast is er een afvaardiging vanuit de ouders nodig in de ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Gelderse Vallei. Hoe het Samenwerkingsverband zorgt voor een passende onderwijsplek voor elke leerling staat in het zogenaamde Ondersteuningsplan. Ouders, leerlingen en medewerkers van onze scholen denken mee over dit plan. We hebben hun instemming ervoor nodig. Dit gebeurt via de ondersteuningsplanraad. Per schoolbestuur zitten er twee personen in de ondersteuningsplanraad: één lid namens het personeel, mevrouw A. Brink, en één namens de ouders/leerlingen. Deze ondersteuningsplanraad vergadert vier keer per jaar.