Kwaliteit van het onderwijs

Leerlingen en deelnemers hebben recht op kwalitatief goede opleidingen en examinering op het juiste niveau. Aeres VMBO heeft een aantal instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van opleidingen en de kwaliteit van examinering te monitoren. Hierbij worden leerlingen en deelnemers, medewerkers, bedrijven en andere partijen betrokken. Aeres VMBO bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt onder meer door het regelmatig laten uitvoeren van audits en onderzoeken. Zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is vanzelfsprekend en is gevat in een cyclisch proces van ‘Plan, Do, Check, Act’ en continu verbeteren en leren van elkaar.

Scholen op de kaart

Elk jaar maken 200.000 leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Scholen op de Kaart is een handig hulpmiddel dat leerlingen en hun ouders helpt bij de belangrijke keuze voor een passende middelbare school. Scholen op de Kaart verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in een systeem. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen. Scholen op de Kaart brengt helder in beeld hoe scholen presteren op twintig belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Scholen op de Kaart Aeres VMBO Ede

Voortijdig schoolverlaten

Een voortijdig schoolverlater is een jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2. Voor meer informatie over vsv cijfers kunt u terecht op Onderwijs in Cijfers, een website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Medezeggenschap

Op Aeres VMBO Ede beschikken wij over een leerlingenraad en een ouderadviesraad. Wij vinden het belangrijk dat er bij besluiten ook andere belanghebbende worden betrokken.

Leerlingenraad

Onze leerlingen kunnen actief meedenken over de ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken op onze school. We zien dat graag, daarom hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt begeleid en aangestuurd door dhr. Baken, mevr. Dannenberg en dhr. van Dieren.

Ouderadviesraad

De Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (WMEB) schrijft voor dat er op een VSG een ouderraad moet zijn. Deze ouderraad behartigt in het bijzonder de belangen van de deelnemers in de leeftijd tot 18 jaar. Voor deelnemers van 18 jaar en ouder is de Centrale deelnemersraad het medezeggenschapsorgaan. Aeres VMBO wil op lokaal niveau met ouders in gesprek zijn (horizontale dialoog) en werkt daarom met ouderadviesraden. Lees hier meer over de ouderadviesraad.