Aeres VMBO Ede en Malkander tekenen samenwerkingsovereenkomst

Date

Aeres VMBO Ede en Welzijnsorganisatie Malkander hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend samen op te trekken om succesvolle deelname aan onderwijs van jongeren te bevorderen Zij doen dit door het inzetten van jongerenwerkers, met hun aanwezigheid op school wordt de verbinding gelegd tussen school, straat en thuis, en werken ze aan het versterken en benutten van de kwaliteiten van de jongeren.

Toegevoegde waarde jongerenwerk

De toegevoegde waarde van het inzetten van jongerenwerk in een organisatie voor voortgezet onderwijs is dat een jongerenwerker een andere positie inneemt dan het schoolpersoneel. Door aanwezig te zijn op school wordt de jongerenwerker een bekend en vertrouwd gezicht voor de jongeren en is aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning. De jongerenwerker kan op deze manier de verbinding leggen tussen school, straat en thuis en daarmee de verschillende leefwerelden van jongeren dichter bij elkaar brengen. Met als doel het bevorderen van een succesvolle deelname aan onderwijs door jongeren.

 

Ondertekening

Vandaag ondertekenden Marije Eillebrecht, directeur-bestuurder van Malkander en Patrick van der Pijl, directeur van Aeres VMBO het contract. Beiden zijn blij met deze overeenkomst en verheugen zich op de nieuwe samenwerking met als belangrijkste doel jongeren zoveel optimaal mogelijk te ondersteunen.