Iedereen gaat op school respectvol met elkaar en zijn omgeving om. Zo kunnen alle leerlingen zich veilig voelen, zichzelf zijn en goed leren. De rechten en plichten van leerlingen zijn verwoord in het leerlingenstatuut.

Een aantal belangrijke verwachtingen en afspraken zijn:

1. Pesten mag nooit
Pesten accepteren we niet. Tijdens de mentorlessen werken we aan het voorkomen van pesten. Ook hebben we een pestprotocol en houden we voorlichting over de gevolgen van pestgedrag. Wanneer we pestgedrag zien, grijpen we direct in. Wie gepest wordt, kan dat het beste met de mentor bespreken. Hij probeert het zo snel mogelijk op te lossen. We hebben ook een aanspreekpunt bij pestgedrag als de mentor niet beschikbaar is. Lees het hier allemaal uitgebreid na in ons protocol anti-pesten

2. Geweld mag nooit
Gewelddadigheden (ook digitaal) worden niet getolereerd en kunnen leiden tot schorsing of verwijdering. We maken bovendien melding bij de politie of doen aangifte. Wapens zijn uiteraard niet toegestaan. Gebruik van een wapen leidt altijd tot definitieve verwijdering van school. Wie spullen vernielt moet de schade betalen.

3. Rook-, alcohol- en drugsvrije school
In de school en op het terrein mogen leerlingen niet roken, alcohol drinken of drugs gebruiken. Dit geldt ook tijdens schoolactiviteiten als open dagen en schoolfeesten.

4. Fotograferen en filmen op school
Leerlingen mogen op school alleen foto’s of filmpjes maken met toestemming van de docent.

5. Gebruik websites op juiste manier
Het bezoeken van racistische en/of pornografische sites is niet toegestaan. De school mag het website- en computergebruik van leerlingen controleren en waar nodig maatregelen nemen.

6. Gebruik social media op juiste manier
Social media worden gebruikt volgens de algemene regels en fatsoensnormen. Lees hier ons protocol social media.

Schorsing en verwijdering

Als een leerling onaanvaardbaar gedrag heeft vertoond, dan kan het zijn dat we hem of haar moeten schorsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om discriminatie, intimidatie, drugsgebruik, diefstal of gewelddadig gedrag. In dat geval treedt het Protocol schorsing en verwijdering in werking.