Kwaliteit van onderwijs

Leerlingen en deelnemers hebben recht op kwalitatief goede opleidingen en examinering op het juiste niveau. Aeres VMBO heeft een aantal instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van opleidingen en de kwaliteit van examinering te monitoren. Hierbij worden leerlingen en deelnemers, medewerkers, bedrijven en andere partijen betrokken. Aeres VMBO bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt onder meer door het regelmatig laten uitvoeren van audits en onderzoeken. Zorg voor de kwaliteit van het onderwijs is vanzelfsprekend en is gevat in een cyclisch proces van ‘Plan, Do, Check, Act’ en continu verbeteren en leren van elkaar.

Scholen op de kaart

Elk jaar maken 200.000 leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Scholen op de Kaart is een handig hulpmiddel dat leerlingen en hun ouders helpt bij de belangrijke keuze voor een passende middelbare school. Scholen op de Kaart (voorheen Vensters voor Verantwoording) verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in een systeem. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen. Scholen op de Kaart brengt helder in beeld hoe scholen presteren op twintig belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Scholen op de Kaart Aeres VMBO Maartensdijk

Voortijdig schoolverlaten

Een voortijdig schoolverlater is een jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2. Voor meer informatie over vsv cijfers kunt u terecht op Onderwijs in Cijfers, een website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Medezeggenschap

Op Aeres VMBO Maartensdijk beschikken wij over een leerlingenraad en een ouderadviesraad. Wij vinden het belangrijk dat er bij besluiten ook andere belanghebbende worden betrokken.

Leerlingenraad

Onze leerlingen kunnen actief meedenken over de ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken op onze school. We zien dat graag, daarom hebben we een leerlingenraad.

Ouderadviesraad

De Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs (WMEB) schrijft voor dat er op een AOC een ouderraad moet zijn. Deze ouderraad behartigt in het bijzonder de belangen van de deelnemers in de leeftijd tot 18 jaar. Voor deelnemers van 18 jaar en ouder is de Centrale deelnemersraad het medezeggenschapsorgaan. Aeres VMBO wil op lokaal niveau met ouders in gesprek zijn (horizontale dialoog) en werkt daarom met ouderadviesraden.

Door ouders, voor ouders

De Ouder Adviesraad (OAR) van Aeres VMBO Maartensdijk is door ouders voor ouders. Het streven is dat er van elk leerjaar tenminste één ouder in de raad zit. De OAR vormt de verbindende factor tussen ouders en schoolleiding voor de algemene zaken die op school spelen waarover vragen en/of opmerkingen zijn. Waar nodig kan de OAR helpen om de juiste weg binnen school te vinden. Wij geven de directie gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen. Dit kunnen jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn, maar ook actuele onderwerpen. De onderwerpen hebben soms maatschappelijke thema's, zoals Corona, of armoede, of schoolinhoudelijke thema's, denk daarbij aan vakantieplanning, ouderbijdrage en Itslearning (de elektronische leeromgeving). Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen een veilig, motiverend en plezier schoolklimaat hebben.

Heeft u vragen of suggesties, stuur een mail naar oar.maartensdijk@aeres.nl. We stellen dit zeer op prijs! We zijn nog op zoek naar een betrokken ouder van een leerling uit het eerste leerjaar.

Wie zitten er in de ouderadviesraad:

  leerjaar 
Nathalie Hondius    4
Bernadette Mooij     4
Rik Smit    4
Esther Brink    4
Joanna Thijs    3
Esther Maas    3
Marieke van Nielen    2
Mirelle Bijlhout    1