Absentie, spijbelen en lesuitval

 • Als een leerling de lessen niet bij kan wonen door ziekte of om andere redenen dan horen ouders/verzorgers dit direct, op de eerste dag van afwezigheid, te laten weten aan de school. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via de mail: Stuur een mail naar absentie.vmbo.lelystad@aeres.nl onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind en in welke klas hij/zij zit. 
  • Telefonisch: U kunt absentie ook telefonisch doorgeven door tussen 08.15 en 09.30 uur te bellen met onze absentiecoördinator, mevrouw Pool, via telefoonnummer 088 020 53 00.

  Wanneer uw kind afwezig was en weer naar school gaat, levert hij of zij op de eerste dag een absentiebriefje met uw handtekening in bij mevrouw Pool. Deze absentiebriefjes zijn bij haar af te halen of te downloaden op deze site onder het kopje 'Mijn Aeres' via de oranje knop. 

 • Als een leerling tussentijds naar huis wil omdat hij/zij ziek is, of onverwachts een afspraak heeft buiten school, dient hij/zij zich vooraf af te melden bij de dagcoördinator. Deze zal eerst hierover contact opnemen met thuis. Als de leerling ziek naar huis gaat, verwachten we van de ouder/verzorger dat deze bij thuiskomst van de leerling even naar school belt. Zodra de leerling weer naar school gaat, levert hij/zij het door de ouders/verzorgers getekende absentiebriefje bij de absentiecoördinator, mevrouw Pool, in.

 • Wij controleren de aanwezigheid via de absentieregistratie. Aan het begin van ieder lesuur uur kijken we of alle leerlingen aanwezig zijn. Van leerlingen die niet aanwezig zijn, controleren we of hij/zij ziek is of verlof heeft. Wanneer er van een leerling geen reden tot afwezigheid bekend is, nemen we contact op met de ouders/verzorgers. Wanneer een leerling zonder geldige reden de les verzuimt, haalt hij/zij de tijd dubbel in en nemen we maatregelen om herhaling te voorkomen.

 • Wanneer een leerling drie dagen achter elkaar (of een bepaald percentage van de lestijd gedurende een langere periode) zonder geldige reden afwezig is, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Deze onderzoekt de reden van het verzuim en kan uiteindelijk proces-verbaal op laten maken. De leerplichtambtenaar maakt deel uit van het zorgteam, zodat ook preventief contact met ouders/verzorgers en leerlingen mogelijk is. Langdurig ziekteverzuim wordt besproken in het zorgteam, waarna een oproep van de schoolarts of leerplicht ambtenaar kan volgen.

 • Ook andere, door de school in het kader van onderwijs, georganiseerde activiteiten horen tot het schoolprogramma. Hiervoor gelden dus de normale aanwezigheidsregels.

 • Soms is het meedoen aan de gymles niet mogelijk als gevolg van een blessure of een andere lichamelijke oorzaak. In dat geval geven de ouders/verzorgers vooraf een briefje mee. De leerling moet wel bij de les aanwezig zijn, tenzij er iets anders is afgesproken. Vaste regel bij de gymles: ‘3 x je gymspullen vergeten is één lesuur nakomen!’

 • Aan het eind van elke periode krijgt de leerling bij het rapport een uitdraai van onze absentieregistratie. Op deze wijze hebben ouders/verzorgers niet alleen een overzicht van het ziekteverzuim, maar ook staan op het overzicht de ‘te laat’ en de ‘er uit gestuurd’ meldingen.

 • De vakanties en vrije dagen roosters zijn hier te vinden.

 • De bepalingen voor het opnemen van extra verlof, buiten de in deze schoolgids genoemde schoolvakanties, zijn in de nieuwe leerplichtwet behoorlijk aangescherpt.

  Bij hoge uitzondering kunt u bijzonder verlof aanvragen. Als dit één dag betreft, dan dient u dit minimaal één week van te voren schriftelijk aan te vragen bij mevrouw Pool. Als het een verzoek is voor meerdere dagen, dient u dit minimaal vier weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directeur en teamleiders. 

Dagelijkse dingen

 • Welke spullen je op een schooldag nodig hebt, hangt af van de vakken die je op die dag hebt. In deze lijst lees je welke spullen je elke dag nodig hebt en welke per vak.