Absentie, spijbelen en lesuitval

 • Als een leerling de lessen niet bij kan wonen door ziekte of om andere redenen dan dient de school door de ouders/verzorgers direct op de hoogte te worden gesteld. Wij verzoeken u met de administratie te bellen tussen 08.15 en 09.00 uur.

  De leerling levert, bij terugkomst op school, een door de ouders/verzorgers ondertekend standaard absentiebriefje in, waarop de afwezigheid bevestigd wordt. Dit dient voor het 1e lesuur (op het lesrooster) ingeleverd te worden bij de administratie of de dagcoördinator.

 • Als een leerling tussentijds naar huis wil omdat hij/zij ziek is, of onverwachts een afspraak heeft buiten school, dient hij/zij zich vooraf af te melden bij de dagcoördinator. Deze zal eerst hierover contact opnemen met thuis. Als de leerling ziek naar huis gaat, verwachten we van de ouder/verzorger dat deze bij thuiskomst van de leerling even naar school belt. Zodra de leerling weer naar school gaat, levert hij/zij het door de ouders/verzorgers getekende standaard absentiebriefje bij de administratie in.

 • Wij controleren de aanwezigheid via de absentieregistratie. Aan het begin van ieder lesuur uur kijken we of alle leerlingen aanwezig zijn. Van leerlingen die niet aanwezig zijn, controleren we of hij/zij ziek is of verlof heeft. Wanneer er van een leerling geen reden tot afwezigheid bekend is, nemen we contact op met de ouders/verzorgers. Wanneer een leerling zonder geldige reden de les verzuimt, haalt hij/zij de tijd dubbel in en nemen we maatregelen om herhaling te voorkomen.

 • Wanneer een leerling drie dagen achter elkaar (of een bepaald percentage van de lestijd gedurende een langere periode) zonder geldige reden afwezig is, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Deze onderzoekt de reden van het verzuim en kan uiteindelijk proces-verbaal op laten maken. De leerplichtambtenaar maakt deel uit van het zorgteam, zodat ook preventief contact met ouders/verzorgers en leerlingen mogelijk is. Langdurig ziekteverzuim wordt besproken in het zorgteam, waarna een oproep van de schoolarts of leerplicht ambtenaar kan volgen.

 • Ook andere, door de school in het kader van onderwijs, georganiseerde activiteiten horen tot het schoolprogramma. Hiervoor gelden dus de normale aanwezigheidsregels.

 • Soms is het meedoen aan de gymles niet mogelijk als gevolg van een blessure of een andere lichamelijke oorzaak. In dat geval geven de ouders/verzorgers vooraf een briefje mee. De leerling moet wel bij de les aanwezig zijn, tenzij er iets anders is afgesproken. Vaste regel bij de gymles: ‘3 x je gymspullen vergeten is één lesuur nakomen!’

 • Aan het eind van elke periode krijgt de leerling bij het rapport een uitdraai van onze absentieregistratie. Op deze wijze hebben ouders/verzorgers niet alleen een overzicht van het ziekteverzuim, maar ook staan op het overzicht de ‘te laat’ en de ‘er uit gestuurd’ meldingen.

 • De vakanties en vrije dagen roosters zijn hier te vinden.

 • De bepalingen voor het opnemen van extra verlof, buiten de in deze schoolgids genoemde schoolvakanties, zijn in de nieuwe leerplichtwet behoorlijk aangescherpt.

  Bijzonder verlof (of verlof voor één dag) kan worden aangevraagd voor speciale gelegenheden. Het verlof moet tenminste een week van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de dagcoördinator. Ook hiervoor kunt u het standaard absentiebriefje gebruiken en bij het kopje ‘anders’ geeft u de reden van het verlof aan. Een verzoek voor extra verlof wordt alleen gehonoreerd wanneer ouders/verzorgers niet in staat zijn tijdens de schoolvakanties verlof te nemen. Dit is alleen mogelijk in overleg met de directeur van de school en een verklaring van de werkgever. Een dergelijk verzoek moet minimaal 4 weken van te voren schriftelijk worden ingediend. Dit uitzonderlijke verlof wordt maximaal eenmaal per leerjaar verleend.

Dagelijkse dingen

 • Welke spullen je op een schooldag nodig hebt, hangt af van de vakken die je op die dag hebt. In deze lijst lees je welke spullen je elke dag nodig hebt en welke per vak.