Bitlhoven_groep meisjes buiten

Leerwegadvies

De theoretische leerweg is één van de leerwegen binnen het vmbo. Binnen de theoretische leerweg krijgen de leerlingen onderwijs op mavoniveau. Deze leerweg biedt brede uitstroommogelijkheden. Aan het einde van het tweede leerjaar krijgt de leerling een leerwegadvies. Om over te kunnen gaan naar het derde leerjaar, is een advies voor de theoretische leerweg nodig. Dit advies wordt gebaseerd op:

  • Geleverde prestaties bij toetsen, werkstukken etc.
  • Observaties van vakdocenten.
  • Gegevens uit de entreetoets en de adviestoets.

Dit leerwegadvies is een wettelijk onderdeel van de leerwegbegeleiding die leerlingen krijgen vanaf de eerste klas. Leerlingen die niet het advies krijgen voor de theoretische leerweg, kunnen niet naar de derde klas van de theoretische leerweg overgaan.

Programma van Toetsing en Afsluiting

In leerjaar 3 starten de leerlingen met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma. Net als andere scholen in het voortgezet onderwijs, werken we met een Programma voor Toetsing en Afsluiting voor het School Examen (SE). Wij werken met een tweejarig PTA:

In de overzichten staat onder andere per vak wanneer de leerling een toets moet maken en welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden. Ook staat erin hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak. 

Wilt u meer informatie over het Leerwegadvies of het Programma van Toetsing en Afsluiting? Neem dan contact op met de mentor van uw kind of mail naar mavo.bilthoven@aeres.nl

Vrijwillige financiële bijdrage

Niet al onze schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten worden door de overheid betaald. Daarom vragen we u jaarlijks om een vrijwillige financiële bijdrage. De bedragen worden vastgesteld door de Centrale Ouderraad van Aeres. We verwachten dat ouders, die voor onze school kiezen, de bijdrage willen betalen. Bekijk in het overzicht de bedragen voor 2020-2021.