Extra ondersteuning

Aeres VMBO Lelystad benadrukt een school te zijn voor regulier onderwijs. Leerlingen met een onderwijsvraag kunnen wij goed bedienen. Komt daar een zorgvraag bij dan zijn er mogelijkheden daarop in te spelen. Wordt de zorgvraag echter groter dan onderwijsvraag dan verwijst Aeres VMBO Lelystad naar leerroute, VSO of andere, meer specialistische instellingen (dieptezorg).

Het ondersteuningsteam bestaat uit:

  • Ondersteuningscoördinator
  • Orthopedagoog
  • Medewerkers Maatwerkvoorziening
  • Jeugdpreventiewerker
  • Dyslexiecoördinatoren 

Commissie Van Begeleiding (CieVB)

Wanneer een leerling niet optimaal functioneert, er veel verzuim is of er andere zorgen zijn, kan een leerling aangemeld worden voor de Commissie Van Begeleiding (CieVB).
De mentor vult in overleg met de ouders/verzorgers een signaalbrief in en dient deze in bij de commissie. Iedere twee weken komt de commissie bij elkaar en worden de signaalbrieven besproken.  Allereerst wordt uitgezocht wat de school kan doen om de leerling te ondersteunen. Mocht het nodig zijn dan verwijst de ondersteuningscoördinator door naar gerichte hulp buiten de school. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is de spil in het coördineren in de zorg voor leerlingen die dit nodig hebben. Zij is onderdeel van de Commissie Van Begeleiding van waaruit zij mentoren ondersteunt bij het organiseren van passende hulp. Andere taken van de ondersteuningscoördinator zijn het verzuim, contact met externe partners, huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij groepsdynamiek en het coördineren van het aanmeldingstraject van zij-instromers. 

Orthopedagoog

Op onze school is een orthopedagoog aanwezig. Zij houdt zich bezig met de ondersteuning van leerlingen die aan de Maatwerkvoorziening verbonden zijn.
Daarnaast is ze onderdeel van de Commissie Van Begeleiding en geeft ze handelingsadviezen aan mentoren en docenten. Wanneer nodig kan er onderzoek worden gedaan om de ondersteuningsbehoeften van een leerling beter in kaart te brengen. Ook is zij intensief betrokken bij de aanname van nieuwe leerlingen en de samenstelling van klassen in het eerste leerjaar.

Maatwerkvoorziening

Aeres VMBO Lelystad heeft een Maatwerkvoorziening. Hiervan kunnen leerlingen gebruik maken wanneer het even niet lukt in de klas. Een leerling kan worden aangemeld voor het Maatwerktraject via een signaalbrief die de mentor opstelt en door de Commissie van Begeleiding wordt beoordeeld. Aan de hand van de aanmelding wordt er een keuze gemaakt in de mate van begeleiding.

Er zijn twee begeleidingsvormen: een regulier traject en een intensief traject. Leerlingen die het reguliere traject volgen mogen, wanneer dit nodig is, een time-out nemen in de Maatwerkvoorziening. Hierbij wordt er 'vraaggestuurd' gewerkt. Wanneer de leerling moeilijkheden heeft, wordt het gesprek met hem of haar aangegaan door de Maatwerkmedewerkers en wordt er gekeken hoe de situatie kan worden opgelost, waarna de leerling weer teruggaat naar de les.
Voor iedere leerling in het intensieve traject wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven, waarin de individuele doelen en afspraken van de leerling staan vermeld. Een leerling meldt zich dagelijks aan en af bij de Maatwerkvoorziening, ook wel check-in/check-out genoemd. Daarnaast mag de leerling een time-out nemen en vinden er procesgesprekken en observaties plaats. Met alle leerlingen die verbonden zijn aan de Maatwerkvoorziening
 maken we duidelijke individuele afspraken. Uiteraard worden ook ouders/verzorgers en de mentor betrokken bij dit extra begeleidingsaanbod. Een belangrijk uitgangspunt blijft dat de leerling zoveel mogelijk lessen blijft volgen in zijn/haar eigen klas en alleen wanneer het niet lukt naar de Maatwerkvoorziening komt. De Maatwerkvoorziening is ter voorkoming van vastlopen en voortijdig schoolverlaten en draagt bij aan het behoud van de leerling in het regulier onderwijs.

Jeugdpreventie werk

Enkele medewerkers van Welzijn Lelystad zijn actief op Aeres VMBO Lelystad. Zij zijn een aantal uren per week beschikbaar voor de school en werken nauw samen met de ondersteuningscoördinator en mentoren van onze locatie. Hun belangrijkste werk bestaat uit individuele gesprekken met leerlingen. Daarnaast worden er trainingen gegeven, individueel of in groepen, zoals een faalangsttraining. Leerlingen worden altijd eerst in het CieVB besproken en naar aanleiding daarvan doorverwezen naar de medewerker van jeugdhulpverlening. Dit gaat altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Dyslexie

We werken op school met een dyslexieprotocol. Daarin staat precies beschreven welke begeleiding dyslectische kinderen van school kunnen krijgen. Zodra er dyslexie bij een kind gediagnosticeerd is, komt de leerling op een overzicht met leermiddelen te staan, welke inzichtelijk is voor docenten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling meer tijd nodig heeft bij het maken van toetsen. Als dit niet afdoende is, zijn er andere mogelijkheden. Het is mogelijk om via school een dyslexiescreening te laten afnemen. Een dyslexieonderzoek moet worden aangevraagd bij een gespecialiseerde organisatie. Helaas is dit op eigen kosten. Wel kunnen ouders/verzorgers eventueel een vergoeding krijgen via de eigen ziektekostenverzekering. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als team zijn we verantwoordelijk voor het effectief reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de ‘Meldcode’ te handelen. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode. In het kort houdt dit in:

  1. Signalen in kaart brengen;
  2. Collegiale consultatie; bespreken met mentor, teamleider, orthopedagoge, zorgcoördinator;
  3. Gesprek met ouders/verzorgers;
  4. Afwegen van de ernst van de situatie;
  5. Beslissen hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

 Voor meer informatie verwijzen we naar de site www.meldcode.nl.