Extra ondersteuning

Aeres VMBO Lelystad benadrukt een school te zijn voor regulier onderwijs. Leerlingen met een onderwijsvraag kunnen wij goed bedienen. Komt daar een zorgvraag bij dan zijn er mogelijkheden daarop in te spelen. Wordt de zorgvraag echter groter dan onderwijsvraag dan verwijst Aeres VMBO Lelystad naar VSO of andere, meer specialistische instellingen (dieptezorg). De volgende personen maken deel uit van het ondersteuningsteam: zorgcoördinator. De zorgcoördinator is de spil van het zorgteam. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg rond leerlingen. Het verzorgen van de juiste begeleiding wordt breed gedragen door alle medewerkers van de school en is een belangrijk aspect van Aeres VMBO Lelystad. De zorgcoördinator is de voorzitter van het zorgadvies team.

Zorg Advies Team ZAT

Wanneer een leerling niet optimaal functio- neert, (vaak) ziek is, of teveel tegenslag heeft, dan kan de leerling aangemeld worden voor het Zorg Advies Team (ZAT). De ouders/verzorgers en mentor vullen in overleg met de teamleider of zorgcoördinator een ZAT formulier in. Na ondertekening bespreekt het Zorg Advies Team het probleem. Allereerst wordt uitgezocht wat de school kan doen om de leerling te ondersteunen. Mocht het nodig zijn dan verwijst de zorgcoördinator door naar gerichte hulp buiten de school. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

Orthopedagoge

Op onze school is een orthopedagoge aanwezig. Zij neemt testen af op didactisch, sociaal emotioneel- en intelligentiegebied. Ook kan zij leerlingen die vastlopen, verder helpen. Trainingen in sociale vaardigheden vormen een vast onderdeel van haar takenpakket. Daarnaast is zij intensief betrokken bij de aanname van nieuwe leerlingen en de samenstelling van klassen in het eerste leerjaar. Verder adviseert de orthopedagoge de docenten hoe zij in bepaalde situaties kunnen handelen.

Maatwerkklas

Sinds september 2019 heeft Aeres VMBO Lelystad een eigen ondersteuningsvoorziening voor leerlingen die dreigen uit te vallen door bijvoorbeeld overzichtsproblemen, onacceptabel gedrag, spijbelen, of andere zaken. In het schooljaar 2019-2020 draait deze maatwerkvoorziening als pilot in leerjaar 2, 3 en 4. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal de maatwerkvoorziening uitbreiden naar alle leerjaren. De maatwerkvoorziening zal dan onderverdeeld worden in twee afdelingen; de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast komt er een verdeling tussen een reguliere begeleidingsvorm en een intensieve begeleidingsvorm. Met de leerlingen die in de maatwerkvoorziening zitten maken we duidelijke individuele afspraken. Uiteraard worden ook ouders/verzorgers en de mentor betrokken bij dit extra begeleidingsaanbod. Voor iedere leerling in het intensieve traject wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven, waarin de individuele doelen en afspraken van de leerling staan vermeld. De leerling die verbonden is aan de maatwerkvoorziening blijft zoveel mogelijk de lessen volgen in zijn/haar eigen klas, maar zal waar nodig gebruik maken van het maatwerklokaal en de begeleiding van de maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening is ter voorkoming van vastlopen en voortijdig schoolverlaten en draagt bij aan het behoud van de leerling in het regulier onderwijs.

Jeugdpreventie werk

Enkele medewerkers van Welzijn Lelystad zijn actief op Aeres VMBO Lelystad. Zij zijn een aantal uren per week beschikbaar voor de school en werken nauw samen met de zorgcoördinator en mentoren van onze locatie. Hun belangrijkste werk bestaat uit individuele gesprekken met leerlingen. Leerlingen worden altijd eerst in het ZAT besproken en naar aanleiding daarvan doorverwezen naar de medewerker van jeugdhulpverlening. Dit gaat altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Als extra mogelijkheid voor meer specifieke begeleiding biedt Aeres VMBO Lelystad een aantal mogelijkheden.

Preventieve coaching en begeleiding door Aeres VMBO Lelystad, Eduvier en Sterk op School. Binnen het Aeres VMBO Lelystad worden verschillende coachingstrajecten aangeboden. Wanneer een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning op bijvoorbeeld het sociaal-emotionele vlak, op gedrag of wanneer een leerling moeite heeft met bepaalde leervoorwaarden, denk hierbij aan: vergroten van motivatie, werkhouding, doorzetten, plannen en organiseren of aandachtsproblemen, kan de leerling gekoppeld worden aan een coach. Binnen het coachings- traject wordt altijd samengewerkt met de leerling, de ouders, de mentoren en indien nodig vakdocenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijk ontwikkeld OPP. De intensiteit van het coachingstraject is afhankelijk van de individuele hulpvraag van de leerling. De coaching wordt aangeboden door verschillende partijen. Intern vanuit school door docenten en de orthopedagoog en extern door coaches van Eduvier en Sterk op School. Het is aan school welke vorm van coaching wordt aangeboden en door wie.

Dyslexie

We werken op school met een dyslexieprotocol. Daarin staat precies beschreven welke begeleiding dyslectische kinderen van school kunnen krijgen. Zodra er dyslexie bij een kind gediagnosticeerd is, komt de leerling op een overzicht met leermiddelen te staan, welke inzichtelijk is voor docenten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling meer tijd nodig heeft bij het maken van toetsen. Als dit niet afdoende is, zijn er andere mogelijkheden. Het is mogelijk om via school een dyslexietest te laten afnemen. Helaas is dit op eigen kosten. Wel kunnen ouders/verzorgers eventueel een vergoeding krijgen via de eigen ziektekostenverzekering. 

Leerweg Ondersteunend Onderwijs LWOO

Leerlingen die het LWOO volgen, hebben recht op extra begeleiding. Dit kan door een plek in een kleinere klas of door extra hulp bij bijvoor- beeld taal. Leerlingen komen in het LWOO terecht wanneer ze een LWOO indicatie hebben. Voor elke leerling met een LWOO indicatie wordt een ontwikkelingsperspectief-plan (OOP) opgesteld waarin is aangegeven welke extra zorg geboden wordt.

Passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs (per 1 augustus 2014) is de Leerling Gebonden Financiering (het rugzakje) grotendeels verdwenen. Deze wet heeft gevolgen voor onze manier van begeleiden. Tot nu toe was de ondersteuning van de leerlingen met een ‘rugzakje’ vooral individueel. Nu zal er door de bezuiniging ondersteuning geboden worden aan een groep of groepje. Een voor onze school belangrijke ondersteuning is de Terug Naar je Toekomst-klas (TNT). Door het anders inzetten van de begeleidingsgelden kunnen wij deze ondersteuning blijven bieden. Dit is vooral een manier om op lange termijn passend onderwijs mogelijk te maken. De ambulant begeleiders van Eduvier zullen we komend jaar vooral inzetten als coach. Daarnaast geven zij via lesbezoeken de docenten tips en trucs om goed passend onderwijs te geven. Aangezien passend onderwijs minder nanciële middelen met zich meebrengt, zal Aeres VMBO Lelystad creatief vormgeven aan passend onderwijs. Dit vraagt wel iets van zowel leerlingen, ouders/verzorgers als het schoolteam.

Schoolagenten

Onze school werkt op allerlei gebied samen met de schoolagenten. Bijvoorbeeld in het kader van voorlichting, preventie en bestrijding. Door regelmatig hun gezicht op school te laten zien maken de schoolagenten gemakkelijker contact met de jeugd en bevorderen ze het gevoel van veiligheid.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als team zijn we verantwoordelijk voor het effectief reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de ‘Meldcode’ te handelen. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode. In het kort houdt dit in:

  1. Signalen in kaart brengen;
  2. Collegiale consultatie; bespreken met mentor, teamleider, orthopedagoge, zorgcoördinator;
  3. Gesprek met ouders/verzorgers;
  4. Afwegen van de ernst van de situatie;
  5. Beslissen hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

 Voor meer informatie verwijzen we naar de site www.meldcode.nl.