Leerlingen die bij ons voor praktijkonderwijs in aanmerking komen, hebben:

  • Een leerachterstand op minstens twee van vier terreinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, spellen en technisch lezen
  • Een leerachterstand van tenminste 3 jaar
  • Een IQ tussen de 60 en 75

De toelatingsprocedure gaat als volgt:

Stap 1: De ouders

De ouders overleggen eerst met de basisschool of aanmelding bij het praktijkonderwijs een mogelijkheid is. Daarna kunnen zowel de basisschool als de ouders contact opnemen met Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord en het aanmeldingsformulier opvragen.

Stap 2: De basisschool

De basisschool waarop de leerling zit, vult een onderwijskundig rapport in. Het rapport wordt met de ouders besproken en door de ouders ondertekend. Voor aanmelding bij ons praktijkonderwijs is in ieder geval een IQ-bepaling verplicht. Er moet ook een aantoonbare leerachterstand op 2 van de volgende 4 leergebieden zijn: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De basisschool stuurt het onderwijskundig rapport en het aanmeldingsformulier naar Aeres Praktijkonderwijs.

Stap 3: De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

Leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs worden dan besproken in de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Hierin zitten alle betrokken scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De PCL toetst of de gegevens correct en op de juiste manier verzameld zijn, waarna het rapport wordt besproken. Hieruit volgt een advies over plaatsing.

Stap 4: Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Aeres Praktijkonderwijs verzamelt alle gegevens over de eventuele nieuwe leerling en is eindverantwoordelijk voor de rapportage. Deze moet zo compleet zijn dat ook anderen zich een goed beeld kunnen vormen van de leerling.

Stap 5: De Regionale Verwijzings Commissie

De door de school verzamelde gegevens, aangevuld met het advies van de PCL, gaan vervolgens naar de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) in Zwolle. Dit is een regionale onafhankelijke toetsingscommissie. Deze commissie bekijkt nogmaals de criteria voor aanmelding en geeft dan een beschikking voor plaatsing af. Deze beschikking wijkt vrijwel nooit af van het advies van de Permanente Commissie Leerlingenzorg.

Stap 6: Plaatsing

De school nodigt ouders en leerling uit voor een intakegesprek. Hier tekenen ouders een betrokkenheidsverklaring. Daarmee spreken ze uit dat zij akkoord gaan met de regels van school en de wetgeving in het algemeen. Vooruitlopend op de definitieve beschikking van de Regionale Verwijzings Commissie, die een aantal maanden kan duren, wordt de leerling geplaatst. Na ontvangst van de indicatie Praktijkonderwijs van de RVC wordt de plaatsing definitief. De ouders van de geplaatste leerling krijgen een afschrift van de beslissing van de RVC toegestuurd.

Documenten voor aanmelding

De school vraagt bij aanmelding naar het BSN-nummer van de leerling. Meestal is een kopie van een ID-kaart, paspoort of brief van de belastingdienst voldoende. Leerlingen die een verblijfsdocument hebben, moeten hiervoor hun zorgpas gebruiken.