Het doel van de stage is dat onze leerlingen straks een betere keuze kunnen maken in de toekomst. Door het werken binnen een bedrijf, kan er een beter beroepsbeeld worden gevormd.

Bovendien biedt de werkplek, in het geval van de groene stage, een mooie uitdagende omgeving om nieuwe en aangeleerde vaardigheden in een authentieke context te oefenen en eigen te maken.

Maatwerk

Om aan de behoeften van onze leerlingen tegemoet te komen, willen we graag maatwerk leveren. Hierbij willen we het mogelijk maken dat een leerling onder bepaalde voorwaarden een extra stage mag lopen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als een leerling twijfelt over twee verschillende beroepen. Of als een leerling naast zijn/haar verplichte groenstage in leerjaar 4 ook graag een LOB stage in de grijze sector wil lopen. In dit geval kunt u een mail sturen naar de stagecoördinatoren meneer Van 't Wout of mevrouw Weenk.

Werktijden:

In principe houden de leerlingen tijdens de stage de werktijden van het bedrijf aan. Omdat veel van onze leerlingen die stage lopen 14 of 15 jaar zijn, gelden soms afwijkende arbeidstijden zoals deze wettelijk zijn vastgelegd.

Dit betekent:

  • De maximale arbeidstijd is 7 uur per dag en maximaal 35 uur per week.
  • De minimale onafgebroken dagelijkse rust is 14 uur. En in elk geval tussen 19.00 en 7.00 uur.
  • Als een kind meer dan 4,5 uur werkt, heeft het minimaal 30 minuten aaneengesloten pauze.
  • Werken op zondag is niet toegestaan.

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de leerling geen recht heeft op een stagevergoeding.

Verzekering

Om stageaanbieders tegemoet te komen, hebben we een stageverzekering afgesloten. Deze vergoed de schade aan de stagebieder, veroorzaakt door de stagiair, die niet door de stagebieder verzekerd is. Lees het document Verzekeringen voor de voorwaarden en de hoogte van het eigen risico van deze verzekering. 

Een stagiair wordt door de Nederlandse wet gelijk gesteld aan een werknemer. Schade die veroorzaakt wordt door een stagiair aan een derde dient binnen Nederland verzekerd te zijn door de stagebieder. De werkgever (= stagebieder) is aansprakelijk voor eventuele schade die een werknemer in functie veroorzaakt (art. 6:170 BW & art. 7:658 BW).

Dekkingsvoorwaarde

Er moet sprake zijn van een opdracht in het kader van de opleiding; er moet vanuit school instructie zijn gegeven en enige vorm van begeleiding (mag ook op afstand) zijn. Dat school hierin voorziet zal blijken uit de mailwisseling vooraf met het stagebedrijf. Een stagecontract is dan niet nodig.

De opdracht die de leerlingen in alle gevallen meekrijgen is dat zij zich,( in het kader van Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding (LOB), middels reflectie en werkzaamheden binnen het bedrijf), van een beter en vollediger zelf- en beroepsbeeld verschaffen. Deze opdrachten zullen te zijner tijd ook op Peppels zijn terug te vinden.

Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben, dan horen we deze graag!