Ouderadviesraad

Aeres VMBO wil op lokaal niveau met ouders in gesprek zijn (horizontale dialoog) en werkt daarom met ouderadviesraden. Deze raden hebben geen bevoegdheden in het kader van medezeggenschap. Voor enkele onderdelen van de medezeggenschap, het instemmen met de ouderbijdrage en adviesrecht op schoolondersteuningsprofiel, heeft de Centrale Ouderraad (CO) afgesproken dat de OAR de nota bespreekt met de schooldirectie. Als de OAR instemt, neemt de Centrale Ouderraad deze instemming over.

In de OAR worden zaken besproken die de locatie aangaan. Op welke manier dit georganiseerd wordt, is aan de locatie en kan worden vastgelegd in een eigen huishoudelijk reglement. De vertegenwoordiger van de OAR in de Centrale Ouderraad zorgt voor wederzijdse terugkoppeling: er kunnen punten vanuit de OAR worden ingebracht in de Centrale Ouderraad als het om een locatie-overstijgend thema gaat en vanuit de Centrale Ouderraad kunnen punten worden aangegeven om in de OAR te bespreken.

Ouderadviesraad Aeres VMBO Almere

Sinds de start van de school in 2003 is de Ouderadviesraad (OAR) binnen de VMBO afdeling ingesteld. De raad fungeert als adviesorgaan en klankbord voor de directie van de school. Gedurende het schooljaar wordt er vijf keer vergaderd in de maanden oktober, december, februari, april en juli.
Er wordt met een vaste agenda gewerkt die tot stand komt via het vooroverleg met de voorzitter van de raad (een ouder) en de directeur die ook altijd bij deze vergaderingen aanwezig is. Onderwerpen die altijd behandeld worden zijn onderwijs, organisatie, personeel en huisvesting. Daarnaast onderwerpen die actueel zijn en/of waar men als vergadering aandacht aan wil besteden of om aandacht vragen.

Ouders/verzorgers uit alle leerjaren hebben hierin zitting. Na maximaal 4 jaar verlaten leden de OAR daar hun zoon of dochter de school met een diploma verlaat. Aanvulling vindt elke jaar plaats vanuit de ouders uit het 1e leerjaar van het VMBO.

De ouders fungeren ook als klankbord voor het totaal aan ouders van de school (VMBO). Hebt u een vraag, en/of wilt u contact met de ouderadviesraad dan kunt u een mail versturen naar het info mailadres van de school (info.vm.almere@aeres.nl) met vermelding van uw gegevens en met vermelding van de vraag. Vervolgens wordt er vanuit de OAR met u contact opgenomen.