Verzuim

 • Als je ziek bent of je kan om een andere reden niet bij de les zijn, vraag dan aan je ouder(s)/verzorger(s) om je diezelfde dag voor 8:15 telefonisch afwezig te melden. Als je ziek bent op een stagedag (BPV), vraag dan aan je ouder(s)/verzorger(s) om dit ook bij het opleidingsbedrijf te melden. Ben je langer dan een week afwezig, dan verwachten we dat je ouder(s)/verzorger(s) op maandag opnieuw een ziekmelding doen.

  Als je afwezig was en weer naar school gaat, dan geven je ouder(s)/verzorger(s) de betermelding op die dag telefonisch vóór 9:00 uur door.

  Afspraak bij dokter of tandarts
  Bezoeken aan tandartsen, dokters, therapeuten of anderszins moeten in principe buiten schooltijd gepland worden. Als dat echt niet mogelijk is, dan melden de ouder(s)/verzorger(s) dit van tevoren telefonisch bij de school.


 • Als je tussentijds naar huis wil omdat je ziek bent, meld je dan bij de medewerker van lokaal 0 of de conciërge. Er wordt contact opgenomen met je ouder(s)/verzorger(s). Na toestemming van de medewerker kun je naar huis gaan.

  Als je afwezig was en weer naar school gaat, dan geven je ouder(s)/verzorger(s) de betermelding op die dag telefonisch vóór 9:00 uur door.

 • Als je te laat komt in de les, dan wordt dit digitaal vastgelegd. Afhankelijk van te laat met of zonder geldige reden, volgen er maatregelen.

 • Per lesblok wordt de absentie gecontroleerd. Wanneer een leerling niet wordt afgemeld, bellen wij bij absentie ter controle naar huis. Is een leerling te veel afwezig, dan wordt in alle gevallen contact gezocht met de leerplichtambtenaar.

 • Als je tijdelijk of structureel niet mee kan doen aan LO, vraag dan aan je ouder(s)/verzorger(s) om dit schriftelijk door te geven bij de teamleider. In de brief staat de reden, of het structureel of tijdelijk is en of de huisarts op de hoogte is. De docent LO zal in samenspraak met de teamleider een alternatieve opdracht of taak samenstellen.

  De LO-lessen vinden zowel buiten als binnen plaats.

Vakanties en verlof

 • Extra verlof
  De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerlingen kunnen alleen extra verlof krijgen als ouder(s)/ verzorger(s) in de schoolvakanties geen verlof kunnen opnemen. Dit kan hooguit één keer per jaar voor een periode van maximaal tien schooldagen. Het verzoek om extra verlof moet minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de schooldirecteur.

  Bijzonder verlof
  Gewichtige omstandigheden kunnen een reden zijn om verlof aan te vragen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld een huwelijk of jubileum in de eerste lijn, religieuze feestdag of een begrafenis/crematie van een familielid. In deze gevallen waarbij het maximaal om één dag(deel) gaat, is het nodig dat je ouder(s)/verzorger(s) een schriftelijk verzoek indienen bij de teamleider. De teamleider beslist over de aanvraag. In het geval het verzoek om meer dan één dag gaat, dan is het nodig dat 6 weken vooraf een schriftelijk verzoek ingediend wordt bij de directeur. Betreft het een periode van meer dan tien schooldagen, dan wordt de aanvraag in behandeling genomen door de leerplichtambtenaar. In dat geval krijgen ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging om op het stadhuis het verzoek toe te lichten.


 • De vakanties en vrije dagen roosters zijn hier te vinden.

 • Wat zijn de school-en lestijden? 

  1e uur   08.35 - 09.20
  2e uur  09.20 - 10.05
  Pauze  10.05 - 10.20
  3e uur  10.20 - 11.05
  4e uur  11.05 - 11.50
  Pauze  11.50 - 12.20
  5e uur  12.20 - 13.05
  6e uur  13.05 - 13.50
  Pauze  13.50 - 14.05
  7e uur  14.05 - 14.50
  8e uur  14.50 - 15.35
  9e uur  15.35 - 16.20

  De school kent een 45 minuten rooster. Er is gekozen voor lesuren van 45 minuten om een hoger rendement te krijgen. Gebruikelijk is dat lesuren 50 minuten duren, door echter elke les met 5 minuten in te korten komen er per week voor een klas ongeveer 3 extra lesuren vrij. Deze lesuren worden ingezet voor extra leerlingbegeleiding en voor het splitsen van klassen bij vakken waar leerlingen in kleinere groepen beter tot hun recht komen. In de stamlokalen van klas 1 en 2 wordt echter altijd gewerkt met blokuren van minimaal 90 minuten.