Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Om dat doel te bereiken, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Aeres VMBO Buitenpost is aangesloten bij Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland.

Het samenwerkingsverband maakt afspraken over de begeleiding en ondersteuning die scholen kunnen bieden. Het bespreekt ook welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de beschikbare gelden verdeeld worden. Sinds 1 januari 2016 valt ook het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Dit betekent dat het samenwerkingsverband besluit over de ondersteuningstoewijzing en de beschikbare gelden.