Wij zijn een reguliere school. Leerlingen met een onderwijsvraag kunnen wij goed bedienen. Komt daar een extra ondersteuningsvraag bij dan zijn er mogelijkheden daarop in te spelen. In het ondersteuningsprofiel is nader omschreven welke begeleiding Aeres VMBO Almere kan bieden en welke grenzen ze stelt aan de zorgmogelijkheden.

Orthopedagoog/ begeleider Passend Onderwijs

Aan de school is een orthopedagoog verbonden. Een orthopedagoog is gespecialiseerd op het gebied van signalering, onderzoek en begeleiding van jongeren met leer- en/ of gedragsproblemen. Daarnaast ondersteunt zij bij het schrijven van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In sommige situaties voert zij ook gesprekken met leerlingen, initieert of voert in overleg met ouders op verzoek van het intern zorgoverleg of zorgadvies team handelingsgerichte diagnostiek uit om de specifieke onderwijsbehoefte in kaart te kunnen brengen. Zij brengt een advies uit en kan indien nodig samen met ouders/verzorgers de stappen naar externe hulpverlening vormgeven.

Extra ondersteuning bij het leren

Extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de les geboden. Is er naar de mening van het team extra ondersteuning nodig dan wordt er gekeken op welk gebied deze extra ondersteuning plaats moet vinden. Er wordt eventueel een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Als ouders/verzorgers wordt u natuurlijk betrokken bij opstellen van een OPP of handelingsplan. Wij zien ouders als educatieve partners. Graag delen we de kennis en ervaring met elkaar zodat we een passend handelingsplan of OPP kunnen opstellen. Zijn de taken die in de les moeten worden gedaan niet af, dan kan er besloten worden om de leerling langer op school te houden om de taken af te maken.

Trainingen

In het onderwijs en mentoraat besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van de leerlingen. Soms is er extra ondersteuning en oefening nodig voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van studievaardigheden, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen of de weerbaarheid om je beter te voelen op school. Waar deze extra hulp en oefening nodig is, kan er in overleg met de mentor een training worden geadviseerd die wordt gegeven door ‘OKE op school’, op de website (www.oke-op-school.nl) vind je meer informatie over de verschillende trainingen. Oke op school is een programma voor leerlingen van het regulier onderwijs in Almere. Aanmelding verloopt via de teamcoördinator.

Dyslexie, dyscalculie en NLD

Wanneer een leerling lees- en spellingsproblemen heeft (LSP) of in het bezit is van een dyslexieverklaring, is het belangrijk dat er op school een kopie wordt afgegeven van die verklaring. De dyslexie-coach kan dan in samenwerking met de zorgcoordinator een faciliteitenpas op maat opstellen.

Hierop staat omschreven op welke manier hij of zij het beste geholpen en ondersteund kan worden. In de lessen (vooral bij de talen) kan hiermee dan rekening worden gehouden. Op school kunnen leerlingen werken met een Daisyspeler of gebruik maken van spraaksynthese via de computer. Informatie hierover kunt u krijgen bij mevr. Klitsie. Waar nodig adviseert hij ook docenten.

Leerlingen bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat, worden door de dyslexie-coach en de orthopedagoog gescreend en eventueel aanvullend meer uitgebreid onderzocht.

Dyscalculie staat voor ernstige problemen met (leren) rekenen. Kinderen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen bij het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde. Heeft uw kind een dyscalculie-verklaring, geef deze dan ook af bij de school, zodat uw kind begeleiding op maat en een faciliteitenpas kan krijgen.

Kinderen met NLD hebben problemen met het verwerken van non-verbale informatie. Ze komen verbaal vaak zeer vaardig over, maar hebben moeite met het verwerken van zintuiglijke prikkels. Is er bij uw kind sprake van NLD dan heeft hij/zij ook recht op een faciliteitenpas.

Intern Zorg Overleg (IZO)

Voor leerlingen bij wie is vastgesteld dat de reguliere begeleiding vanuit de basisondersteuning niet toereikend is, wordt aanvullende begeleiding geboden. Het gaat hier om begeleiding waar meer tijd en/of kennis voor nodig is, dan standaard van elke mentor mag worden verwacht. De docent/mentor in de klas van de hulpvraag en/of moeilijke onderwijs situatie meldt de leerling aan voor het zorgoverleg. Het zorgoverleg kan een licht (3-6 mnd) of midden arrangement (6 mnd-1 jaar) afgeven ter ondersteuning van het behalen van het diploma. In het intern zorgteam ligt het accent op het snel gezamenlijk analyseren van signalen van problemen, het in gang zetten van lichte hulp voor het kind en/of de ouders/verzorgers en ondersteuning bieden aan de mentor/docent.

In het zorgoverleg worden wekelijks de leerlingen besproken die gebruik maken van aanvullende begeleiding, dan wel de leerlingen die daarvoor in aanmerking zouden komen. In het zorgoverleg zit de zorgcoördinator, de teamcoördinatoren en op afroep de mentor of andere in school aanwezige betrokkenen/begeleiders. Een keer per maand sluit bij een zorgoverleg ook de verpleegkundige van de GGD en de maatschappelijk werker van het wijkteam aan. Dit overleg noemen wij Zorg & school in samenhang. Wanneer uw kind in bijzijn van deze partners wordt besproken wordt u hierover vooraf om toestemming gevraagd.

Zorgadvies team (ZAT)

Het zorgadvies team is een vast onderdeel van de zorgstructuur van de school. Eens in de 6-8 weken komt het team bij elkaar. Centraal staat het afstemmen van zorg en begeleiding. In dit ZAT-overleg kan elk kind met een begeleidingsvraag besproken worden. In het ZAT zitten vertegenwoordigers vanuit de school, maar ook vertegenwoordigers van externe instanties. Ouders/verzorgers en/of de leerlingen worden door de zorg- of teamcoördinator op de hoogte gebracht als men de leerling wil gaan bespreken in het ZAT. De ouders/verzorgers geven hiervoor dan schriftelijk toestemming. Vanuit de school zijn de zorgcoördinator, orthopedagoog en de teamcoördinatoren betrokken bij het ZAT. Van buiten school zijn de instanties als Leerplicht, GG&GD arts, GGZ, medewerker van het wijkteam en gezinswerker en op afroep de politie betrokken.

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Omdat doel te bereiken werken onze scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Op de website van Passend Onderwijs leest u hier meer over. Het samenwerkingsverband maakt afspraken over de begeleiding en ondersteuning die scholen kunnen bieden. Het bespreekt ook welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de beschikbare gelden verdeeld worden.