Mentor

Elke leerling heeft een mentor. Hij/zij is de vaste begeleider van de klas waar de leerling in zit. De mentor is de docent die contact onderhoudt met de ouders/verzorgers. De mentor heeft iedere week een lesblok waarin hij/zij de leerlingen met raad en daad kan bijstaan. Allerlei zaken die te maken hebben met school, sociaal-emotioneel welzijn en studievaardigheden (o.a. hoe leer ik mijn huiswerk) worden behandeld.

Teamcoördinator

Ieder team heeft een teamcoördinator met een organiserende en begeleidende taak. De teamcoördinator ondersteunt en adviseert o.a. de mentor bij het begeleidingsproces. De mentor/docent in de klas signaleert mogelijke problemen en/of moeilijke onderwijs situaties(MOS) en bespreekt dit met de teamcoördinator van de betreffende leerweg. De teamcoördinator kan het probleem of de vraag inbrengen bij een overleg met de zorgcoordinator. Tijdens het intern zorgoverleg (IZO) wordt dit dan besproken en zal er gekeken worden welke begeleidingsmogelijkheden er binnen de school mogelijk zijn. Handelingsgericht werken is hierbij het uitgangspunt.

Zorgcoordinator

De zorgcoördinator heeft de coördinatie van de interne en externe begeleiding op school. Zij zorgt ervoor dat de leerlingen adequate zorg krijgen. De zorgcoördinator heeft contact met ouders/verzorgers, mentoren en externe hulpverleners. De zorgcoördinator geeft advies en/of informatie, verwijst zo nodig door en organiseert begeleiding. Daarnaast ondersteunt de zorgcoördinator de teamcoördinator, zodat de begeleiding zo goed mogelijk verloopt. Ook organiseert de zorgcoördinator de voorbereiding van het zorgadvies team (ZAT). Hiervan is zij ook voorzitter. Bij het aannemen van nieuwe leerlingen wordt de zorgcoördinator ingezet. In het bijzonder bij de leerlingen met een grotere ondersteuningsvraag/extra ondersteuningsbehoefte en bij de leerlingen die aangewezen zijn op het leerwegarrangement (LWA). Binnen onze school is mevrouw Deckers de zorgcoördinator van het vmbo.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

De mentor is ook de spil in de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van de leerling. De mentor heeft en ontwikkelt expertise die wordt gedeeld met de ouders en verzorgers. LOB is gericht op het ondersteunen van de leerling bij de keuze van een sector/profiel, vakkenpakket en vervolgopleiding. Binnen LOB staat het begeleiden van leerlingen naar ‘een flexibele loopbaan gedurende hun leven’ centraal. Leven in de huidige kennismaatschappij betekent een leven lang leren waarbij je zélf verantwoordelijkheid voor je loopbaan neemt. Om in die mate zelfsturend te kunnen zijn, is ook het ontwikkelen van loopbaancompetenties belangrijk.