Algemene regelingen en statuten

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, stelt Aeres VMBO jaarlijks regelingen en statuten vast. Deze documenten beschrijven de organisatie van ons onderwijs plus de rechten en plichten van jou als leerling en die van de school, leerbedrijven, medewerkers en ouders.

Meer over onze algemene regelingen en statuten lees je hier op de algemene website van Aeres VMBO.

Heeft u een klacht of bezwaar? Klik dan hier om uw klacht of bezwaar in te dienen bij het loket rechtsbescherming.

Aanvullende regels Aeres VMBO Lelystad

Wanneer ouders/verzorgers hun kind bij Aeres VMBO Lelystad inschrijven, verklaren zij door het zetten van hun handtekening op het aanmeldingsformulier dat zij instemmen met de eisen en regels die de school aan de leerlingen stelt. Dit houdt in dat wij als school verwachten dat ouders/verzorgers ons bij de uitvoering van de regels steunen. Dat wil zeggen dat zij accepteren dat wij hun zoon/dochter aanspreken op hun gedrag en zo nodig corrigerende maatregelen nemen. Verder verwachten wij dat ouders/verzorgers, accepteren dat hun zoon/dochter, indien wij dat nodig vinden, extra taken krijgt bij overtreding van de regels. In een leef- en werkgemeenschap, waar enkele honderden mensen samen de dag doorbrengen, zijn spelregels nodig. Als school vragen wij van de leerlingen respectvol met elkaar en met de omgeving om te gaan.

Respect

Op onze school hebben wij respect voor elkaar en voor onszelf! Dat laat je zien door:

 • Goed op je taalgebruik en je presentatie te letten;
 • Niet te pesten, te discrimineren of voor eigen rechter te spelen;
 • Zorg te dragen voor mensen, hun spullen en de omgeving;
 • Afspraken na te komen;
 • Je te beheersen;
 • Rust te geven en te nemen om te kunnen werken.

Regels in het schoolgebouw en op het schoolterrein

 • Je neemt geen ‘vreemden’ mee naar school.
 • Je hangt niet rond bij de poort, of op de voetgangersbrug bij de school en je zorgt voor een goede doorgang op de openbare weg.
 • In verband met de veiligheid op het schoolterrein mag je daar niet fietsen of op je brommer rijden. 
 • Fietsen worden uitsluitend neergezet in de afgetekende vakken op het schoolplein.
 • Roken in de gebouwen is verboden. Er mag op het schoolterrein niet gerookt worden.
 • Het is niet toegestaan (digitale) opnames te maken in en rond de school, tenzij er toestemming is van de schoolleiding.
 • Alcohol, energy drank, drugs, wapens, vuurwerk, gokken en pornografie zijn verboden.
 • De school houdt zich het recht voor om tassen en kluisjes te inspecteren wanneer dit naar het oordeel van de schoolleiding nodig is. Dit kan ook in opdracht zijn van de politie ter preventie. Gevaarlijke spullen worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie.
 • Het dragen van kleding en attributen met, naar het oordeel van de schoolleiding of dagcoördinator (dagco) aanstootgevende en/of niet gewenste teksten en/of afbeeldingen, is niet toegestaan.
 • Aan het eind van de dag nemen leerlingen hun tassen en jassen mee naar huis of bergen deze zaken op in de kluis. Periodiek worden achtergebleven spullen overgedragen aan “Het Goed”.
 • Gebruikmaken van de lift is alleen toegestaan aan personeel. Leerlingen die al dan niet tijdelijk een handicap hebben, waardoor zij geen gebruik kunnen maken van de trap, kunnen bij de dagcoördinator/administratie vragen om een liftpas.

Tijdens de les en op de gangen

 • Je bent op tijd in de les met de spullen die je nodig hebt voor die les.
 • Tijdens de les en op de gangen wordt er niet gegeten en/of gedronken.
 • De leerlingen mogen zich niet onnodig ophouden in de gangen en bij lokalen waar les gegeven wordt, dit om overlast te voorkomen. Tijdens de pauze kun je in de kantine of buiten verblijven.
 • Een leerling die eruit gestuurd is, meldt zich direct bij de dagcoördinator en vult een rode kaart in.
 • Op school is gezichtbedekkende kleding niet toegestaan.
 • In het lokaal en op de gangen mag een hoofddeksel, jas, mobiel of mediaspeler niet zichtbaar zijn.
 • Wanneer je apparatuur toch zichtbaar draagt en/of de apparatuur gaat af, dan wordt het door het personeel ingenomen. De sancties die volgen staan hieronder beschreven. Als een leerling bovengenoemde afspraken niet nakomt, dan mag de schoolleiding, dagcoördinator of personeelslid de leerling na schooltijd terug laten komen.

Reflectiekaarten

 3 x reflectieformulier Ouders en mentor worden op de hoogte gesteld van derde kaart, met de vraag om in gesprek te gaan.
 6 x reflectieformulier  Ouders en mentor worden op de hoogte gesteld van de zesde rode kaart, vraag aan mentor om in gesprek te gaan en signaalbrief op te stellen. Vierkant rooster voor de leerling. Dit betekent 8.15 - 16.15.  
 9 x reflectieformulier Mentor en Ondersteuningscoördinator hebben gesprek met leerling en ouders. Traject tiende reflectiekaart wordt in beeld gebracht. Leerling krijgt vierkant rooster. (8.15-16.15)
 10 x reflectieformulier Verdere stappen in overleg met het managementteam.

 

 

Procedure te laat komen

 3 x te laat  = mail/brief naar huis via absentiecoördinator (laat 1)
 5 x te laat  = mail/brief naar huis via absentiecoördinator (laat 2)
 7 x te laat  = mail naar leerplichtambtenaar via absentiecoördinator. De leerplichtambtenaar zal dan contact opnemen met ouders/verzorgers en leerling (laat 3)