Het doel van de centrale ouderraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle leerlingen en ouders/verzorgers van Aeres VMBO. Daarnaast is de CO een klankbord voor ouders van leerlingen. Signalen en ideeën van ouders worden aan het schoolbestuur voorgelegd, om zo het beleid van de locaties positief te beïnvloeden. Behalve een adviserende rol hebben de ouders via de raad ook instemmingsrecht. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • passend onderwijs,
  • het beleidsplan,
  • leerlingenstatuut,
  • examenreglement,
  • schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage & procedures,
  • instrumenten over ouderbijdrage,
  • protocollen, zoals het anti-pest protocol.

De centrale ouderraad komt vijf keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Dit is maximaal twee keer fysiek in Dronten, de andere vergaderingen zijn via Teams. Tussendoor blijven de leden via de mail op de hoogte van ontwikkelingen. Minimaal twee keer per jaar vindt een gesprek plaats met de instellingsdirecteur Aeres VMBO, mevrouw Kruijer.

Aeres VMBO streeft naar een vertegenwoordiging van alle locaties in de centrale ouderraad. Aan alle ouderadviesraden (OAR of SAR) wordt gevraagd om een vertegenwoordiger voor de CO voor te dragen. Voor het behartigen van de belangen op de locatie heeft elke locatie een ouderadviesraad (OAR of SAR). 

De huidige samenstelling van de centrale ouderraad leest u hieronder. Doordat leerlingen zijn geslaagd en ouders daardoor geen zoon of dochter meer op onze school hebben, zijn er een aantal vacatures ontstaan. 

Wilt u meer informatie over de centrale ouderraad? Neem dan contact op met mevrouw Palfenier, ambtelijk secretaris.

Voorzitter

De heer Van der Velde

Almere vacature
Buitenpost Mevrouw Van der Wiel
Ede Mevrouw Spreeuwenberg
Emmeloord Mevrouw Boxman
Heereveen vacature
Leeuwarden Mevrouw Visser
Lelystad Mevrouw Schutte
Maartensdijk vacature
Nijkerk vacature
Sneek vacature
Velp vacature


In het mbo is de medezeggenschap van studenten jonger dan 18 jaar belegd bij de centrale studentenraad (CSR).