Het doel van de centrale ouderraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle leerlingen en ouders/verzorgers van Aeres VMBO. Daarnaast is de COR een klankbord voor ouders van leerlingen. Signalen en ideeën van ouders worden aan het schoolbestuur voorgelegd, om zo het beleid van de vestigingen positief te beïnvloeden. Behalve een adviserende rol hebben de ouders via de raad ook instemmingsrecht. Onderwerpen die aan bod komen zijn: passend onderwijs, het beleidsplan, leerlingenstatuut, examenreglement, schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage & procedures en instrumenten over ouderbijdrage.

De centrale ouderraad komt vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Tussendoor blijven de leden via de mail op de hoogte van ontwikkelingen. Minimaal twee keer per jaar vindt een gesprek plaats met de algemeen directeur Aeres VMBO, mevrouw T. Kruijer.

Aeres VMBO streeft naar een vertegenwoordiging van alle vestigingen in de centrale ouderraad. Dit kan een lid van de ouderraad van de locatie zijn, maar ook een andere ouder die graag mee wil denken. Voor het behartigen van de belangen op de locatie heeft elke locatie een ouderadviesraad (OAR).

De huidige samenstelling van de centrale ouderraad is als volgt:

Voorzitter de heer Van der Velde
Almere vacature - de heer Van Sprundel (huidig lid) stelt zich verkiesbaar
Bilthoven de heer Van Veenendaal
Ede de heer Wolfs
Emmeloord vacature - de heer Brouwer (lid OAR) stelt zich verkiesbaar
Lelystad de heer Luza
Maartensdijk vacature
Nijkerk vacature
Velp vacature - de heer Elbersen (lid OAR) stelt zich verkiesbaar

Wilt u meer informatie over de centrale ouderraad? Neem dan contact op met mevrouw S. Chrispijn, ambtelijk secretaris.

In het mbo is de medezeggenschap van studenten jonger dan 18 jaar belegd bij de centrale studentenraad (CSR).