"Op alle Aeres VMBO en Aeres MBO vestigingen zijn er ouders die meedenken. In de Centrale Ouderraad (COR) nemen ouders zitting die bereid zijn om mee te denken op het overkoepelende niveau. Want ook daar worden beslissingen genomen waar leerlingen en hun ouders mee te maken hebben. In de raad zijn op dit moment alle vestigingen vertegenwoordigd" Mevrouw Hoornsman, voorzitter Centrale Ouderraad.

Het doel van de Centrale Ouderraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle leerlingen en ouders/verzorgers van Aeres VMBO en Aeres MBO. Via de raad hebben ouders invloed op het beleid. Het is een klankbord voor ouders van leerlingen van alle vestigingen. Signalen en ideeën van ouders worden aan het bestuur voorgelegd, om zo het beleid van de vestigingen positief te beïnvloeden. Naast de adviserende rol hebben de ouders via de COR ook instemmingsrecht. Onderwerpen die in de raad aan bod komen zijn: passend onderwijs, beleidsplan Aeres VMBO en Aeres MBO, leerlingenstatuut, examenreglement, schoolkosten/vrijwillige ouderbijdrage & procedures en instrumenten over ouderbijdrage Aeres VMBO.

De Centrale Ouderraad komt vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Tussendoor worden de ouders van de raad via de mail op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Minimaal twee keer per jaar vindt er een gesprek plaats met de algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO, mevrouw T. Kruijer.
Wij streven naar een vertegenwoordiging van alle Aeres VMBO en Aeres MBO locaties in de raad. Dit kan een lid van de ouderraad van de locatie zijn, maar ook een andere ouder die graag mee wil denken. Voor het behartigen van de belangen op de locatie heeft elke locatie een ouderadviesraad (OAR).

De huidige samenstelling van de Centrale Ouderraad is als volgt:

Voorzitter mevrouw Hoornsman
Almere de heer Van Sprundel
Bilthoven de heer Van Veenendaal
Ede de heer Wolfs
Emmeloord vacature - de heer Venhorst (huidig lid) stelt zich verkiesbaar
Lelystad vacature
Maartensdijk vacature - mevrouw Verburg (huidig lid) stelt zich verkiesbaar
Nijkerk de heer Jonker
Velp vacature - mevrouw Hofman-Caris (huidig lid) stelt zich verkiesbaar

Wilt u meer informatie over de Centrale Ouderraad? Neem dan contact op met mevrouw S. Chrispijn, ambtelijk secretaris.