Een uitgebreide ondersteuningsstructuur zorgt voor een veilig leerklimaat. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de aangeboden ondersteuning en begeleiding. Onder leiding van de pedagogisch teamleider zorgen een zorgcöordinator, een dagcoördinator, een intern begeleider en een leerlingbegeleider samen met de mentoren, docenten en conciërges ervoor dat iedere leerling zich kan ontwikkelen in een vertrouwde omgeving.

Aeres VMBO Velp houdt de lijnen met ouders, verzorgers en instanties kort, waardoor een goede samenwerking tot stand komt. Hierdoor krijgt een leerling waar het recht op heeft. Een school met echte aandacht voor iedere individuele leerling.

Aeres vmbo Velp biedt de leerling ook extra begeleiding bij het leren plannen en organiseren, leren leren, het maken van huiswerk, faalangst, dyslexie en sociale vaardigheden. Klas 1 en 2 krijgen klassikaal de Kanjertraining aangeboden.

Basisondersteuning

Basisondersteuning

De basisondersteuning voor de leerling krijgt vorm door de medewerking van o.a. de mentor, de decaan, de zorgcoördinator, de dagcoordinator en schoolmaatschappelijk werker.:

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. Hij/zij is de vaste begeleider van de klas waar de leerling in zit. De mentor is de docent die de eerste contacten onderhoudt met de ouders/verzorgers. De mentor heeft iedere week een lesuur waarin hij/zij de leerlingen met raad en daad kan bijstaan. Allerlei zaken die te maken hebben met school, sociaal-emotioneel welzijn (bijv. pesten) en studievaardigheden (bijv. hoe leer ik mijn huiswerk) komen hier aan bod.

Decaan

De decaan adviseert over mogelijke vervolgopleidingen. Hij verzorgt de informatie over en naar vervolgopleidingen en brengt diverse open dagen onder de aandacht. De decaan helpt samen met de mentor de leerlingen een verantwoorde keuze te maken uit het aanbod van vakken, opleidingen en beroepen.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator zorgt voor actieve coördinatie en heeft een sturende rol in de ondersteuning van de leerling.

Dagcoördinator

De dagcoördinator is aanwezig van 8.00 tot 16.00 u. De dagcoördinator handelt het verzuim af, is het meldpunt voor te-laat-komers en onderneemt zo nodig actie richting ouders/ verzorgers. Daarnaast is de dagcoördinator het aanspreekpunt voor het personeel; bewaakt de rust en de sfeer op school en grijpt in bij calamiteiten en conflicten. De dagcoördinator kan ook faciliteren dat leerlingen een tijdelijke opvang hebben buiten de eigen klassituatie. Bovendien heeft de dagcoördinator een signalerende functie en onderneemt waar nodig actie

Schoolmaatschappelijk werker

Wanneer een leerling is aangemeld voor schoolmaatschappelijk werk (SMW) hoort de schoolmaatschappelijk werkster met welke reden en waarom een gesprek goed zou zijn. De schoolmaatschappelijk werkster heeft vervolgens een gesprek met de leerling. Indien nodig wordt er een vervolgtraject afgesproken en vinden er gesprekken met ouders plaats. Leerlingen kunnen ook zelf het initiatief nemen naar de schoolmaatschappelijk werkster te gaan.

Schoolgids

In de schoolgids leest u meer informatie over onze school.