2022-2023

De ouderadviesraad heeft al een aantal keren vergaderd dit schooljaar. Tijdens de open dagen in februari vertelden ze de belangstellenden meer over hun ervaringen met onze groene en creatieve school.  Binnenkort zal de huidige OAR zelf vertellen waar ze mee bezig zijn. Op de foto: Yvon, Marlijn, Maarten en Christine.

     

2021-2022

Ook in dit jaar was er natuurlijk gedeeltelijk Corona en waren er veelal online ouderadviesraad-vergaderingen. De ouderadviesraad heeft positief beslist over de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast is de vakantie vastgesteld voor 2022-2023. De ouders die afzwaaien hebben we natuurlijk bij hun afscheid in de bloemen gezet. Dank voor al de goede adviezen die we hebben gekregen.

2020-2021

Mede door Corona was het een ander jaar voor de leden van de OAR. Natuurlijk zijn de standaard items aan de orde geweest, zoals het schoolgeld en vakantieregeling. Er waren ouders die afscheid hebben genomen omdat hun kind geslaagd was voor het vmbo. Vanaf deze plek willen we ze nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en tijd.

2019-2020

"29 juni 2020 was de laatste OAR vergadering van dit jaar, we hebben de ouders bedankt voor hun inzet. Het was de afgelopen maanden gek omdat we niet fysiek bij elkaar konden komen, maar via teams dienden de leden van de onderwijsadviesraad voor ons als klankbord over o.a. de ervaringen met het online onderwijs"; aldus Mayke Rensen, directeur van Aeres Velp. 

Mede door de coronacrisis heeft het online lesgeven een vlucht genomen. Het komende schooljaar zal de onderbouw met een eigen laptop onderwijs op school gaan volgen. De klassen 3 en 4 zijn dit niet verplicht maar het wordt wel sterk aangeraden. 

Voor volgend jaar zoeken we nog een aantal enthousiaste ouders die de ouderraad willen versterken. Dit kan zijn met hele praktische activiteiten maar ook met denkkracht tijdens de vergaderingen. Via onderstaand mailadres kunt u uw motivatie om deel te nemen aan de OAR met ons delen.

2018-2019

Het afgelopen schooljaar heeft de OAR o.a. geadviseerd over de schoolnota en de vakantieregeling. Daarnaast was de OAR actief betrokken bij de zogenaamde speeddateavond waar leerlingen van klas drie zich oriënteren op verschillende beroepen, en heeft zij een sponsoractie georganiseerd tijdens de opening van de nieuw school. Bovendien neemt één lid van de OAR deel aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) passend onderwijs en heeft één lid zitting in de Centrale Ouderraad van het Aeres VMBO. De OAR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar op een woensdagavond.

De volledige OuderAdviesRaad bestaat uit negen ouders. De OAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school over de onderwijsorganisatie, de leef- en leeromstandigheden op de locatie en onderwijsproducten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u via de mail contact opnemen: oarvelp@aeres.nl .