De volledige OuderAdviesRaad bestaat uit negen ouders. De OAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school over de onderwijsorganisatie, de leef- en leeromstandigheden op de locatie en onderwijsproducten.

Het afgelopen schooljaar heeft de OAR o.a. geadviseerd over de schoolnota en de vakantieregeling. Daarnaast was de OAR actief betrokken bij de zogenaamde speeddateavond waar leerlingen van klas drie zich oriënteren op verschillende beroepen, en heeft zij een sponsoractie georganiseerd tijdens de opening van de nieuw school. Bovendien neemt één lid van de OAR deel aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) passend onderwijs en heeft één lid zitting in de Centrale Ouderraad van het Aeres VMBO. De OAR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar op een woensdagavond. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u via de mail contact opnemen: OARvelp@aeres.nl .