2019-2020

"29 juni 2020 was de laatste OAR vergadering van dit jaar, we hebben de ouders bedankt voor hun inzet. Het was de afgelopen maanden gek omdat we niet fysiek bij elkaar konden komen, maar via teams dienden de leden van de onderwijsadviesraad voor ons als klankbord over o.a. de ervaringen met het online onderwijs"; aldus Mayke Rensen, directeur van Aeres Velp. 

Mede door de coronacrisis heeft het online lesgeven een vlucht genomen. Het komende schooljaar zal de onderbouw met een eigen laptop onderwijs op school gaan volgen. De klassen 3 en 4 zijn dit niet verplicht maar het wordt wel sterk aangeraden. 

Voor volgend jaar zoeken we nog een aantal enthousiaste ouders die de ouderraad willen versterken. Dit kan zijn met hele praktische activiteiten maar ook met denkkracht tijdens de vergaderingen. Via onderstaand mailadres kunt u uw motivatie om deel te nemen aan de OAR met ons delen.

2018-2019

Het afgelopen schooljaar heeft de OAR o.a. geadviseerd over de schoolnota en de vakantieregeling. Daarnaast was de OAR actief betrokken bij de zogenaamde speeddateavond waar leerlingen van klas drie zich oriënteren op verschillende beroepen, en heeft zij een sponsoractie georganiseerd tijdens de opening van de nieuw school. Bovendien neemt één lid van de OAR deel aan de Ondersteuningsplanraad (OPR) passend onderwijs en heeft één lid zitting in de Centrale Ouderraad van het Aeres VMBO. De OAR vergadert gemiddeld 5 keer per jaar op een woensdagavond.

De volledige OuderAdviesRaad bestaat uit negen ouders. De OAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de school over de onderwijsorganisatie, de leef- en leeromstandigheden op de locatie en onderwijsproducten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u via de mail contact opnemen: oarvelp@aeres.nl .