Goede leerlingbegeleiding staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom krijgen alle leerlingen goede basisondersteuning.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. Hij is de vaste begeleider van een klas en uw eerste aanspreekpunt. Hij ziet de leerlingen elke week en kan zowel hen als u met raad en daad bijstaan bij allerlei zaken die te maken hebben met school, sociaal-emotioneel welzijn en studievaardigheden.

Conciƫrge

De conciërge is het meldpunt voor te laatkomers en onderneemt zo nodig actie richting ouders/verzorgers. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor het personeel, hij bewaakt de rust en de sfeer op school en grijpt in bij calamiteiten en conflicten.

Extra ondersteuning - schoolondersteuningsprofiel

Hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, dan speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. De zorgcoördinator leidt extra begeleiding in goede banen. Zij kan externe deskundigheid inschakelen voor problemen die niet binnen de school kunnen worden opgelost. Hierover zijn afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. In het schoolondersteuningsprofiel vindt u informatie over de ondersteuning die de leerling kan krijgen. Voorbeelden hiervan zijn leer- en studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en hulp voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie.

Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Om dat doel te bereiken, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Aeres VMBO Nijkerk is aangesloten bij Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe. Het samenwerkingsverband maakt afspraken over de begeleiding en ondersteuning die scholen kunnen bieden. Het bespreekt ook welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de beschikbare gelden verdeeld worden. Sinds 1 januari 2016 valt ook het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Dit betekent dat het samenwerkingsverband besluit over de ondersteuningstoewijzing en de beschikbare gelden.

Hoe te handelen bij pesten

Voor de aanpak van pesten hebben wij onder meer een stroomdiagram voor pesten opgesteld. Verder zijn we een PBS school. Deze manier van werken is onder meer bedoeld om pesten te voorkomen, door leerling-verwacht gedrag te formuleren.