Over de Ouderadviesraad

Aeres VMBO wil op lokaal niveau met ouders in gesprek zijn en werkt daarom met ouderadviesraden. Deze raden hebben geen bevoegdheden in het kader van medezeggenschap. Voor enkele onderdelen van de medezeggenschap, het instemmen met de ouderbijdrage en adviesrecht op schoolondersteuningsprofiel, heeft de Centrale Ouderraad (CO) afgesproken dat de OAR de nota bespreekt met de schooldirectie. Als de OAR instemt, neemt de Centrale Ouderraad deze instemming over. 
Er wordt met een vaste agenda gewerkt die tot stand komt via het vooroverleg met de voorzitter van de raad (een ouder) en de directeur die ook altijd bij deze vergaderingen aanwezig is. Onderwerpen die altijd behandeld worden zijn: onderwijs, organisatie, personeel en huisvesting. Daarnaast onderwerpen die actueel zijn en/of waar men als vergadering aandacht aan wil besteden of om aandacht vragen.
Gedurende het schooljaar wordt er vijf keer vergaderd in de maanden oktober, december, februari, april en juli.

Ouders/verzorgers uit alle leerjaren hebben hierin zitting. Na maximaal 4 jaar verlaten leden de OAR wanneer hun zoon of dochter de school met een diploma verlaat. Aanvulling vindt elke jaar plaats vanuit de ouders uit het eerste leerjaar van het vmbo.

Contact

De Ouderadviesraad fungeert als klankbord voor zowel de directie als het totaal aan ouders van de school. Hebt u een vraag, en/of wilt u contact met de Ouderadviesraad dan kunt u een mail versturen naar het info mailadres van de school (oar.vm.nijkerk@aeres.nl) met vermelding van uw gegevens en met vermelding van de vraag. Vervolgens wordt er vanuit de OAR met u contact opgenomen.