Verzuim

 • Ben je ziek of kun je om een andere reden niet bij de les zijn? Vraag dan aan je ouder(s)/verzorger(s) om je diezelfde dag voor 8:15 telefonisch afwezig te melden. Ben je ziek op een stagedag (BPV)? Vraag dan aan je ouder(s)/verzorger(s) om ook bij het opleidingsbedrijf te melden dat je ziek bent. Ben je langer dan een week afwezig, dan verwachten we dat je ouder(s)/verzorger(s) op maandag opnieuw een ziekmelding doen.

  Als je afwezig was en weer naar school gaat, dan geven je ouder(s)/verzorger(s) de betermelding op die dag telefonisch vóór 9:00 uur door.

  Afspraak bij dokter of tandarts
  Bezoeken aan tandartsen, dokters, therapeuten of anderszins plan je in principe buiten schooltijd. Als dat echt niet mogelijk is, dan melden jouw ouder(s)/verzorger(s) dit van tevoren telefonisch bij de school.


 • Als je tussentijds naar huis wil omdat je ziek bent, meld je dan bij de medewerker van lokaal 0 of de conciërge. Wij nemen contact op met je ouder(s)/verzorger(s). Na overleg met je ouders en toestemming van de medewerker kun je naar huis gaan.

  Als je afwezig was en weer naar school gaat, dan geven je ouder(s)/verzorger(s) de betermelding op die dag telefonisch vóór 9:00 uur door.

 • Als je te laat komt in de les, dan wordt dit digitaal vastgelegd. Afhankelijk van te laat reden: met of zonder geldige reden, volgen er maatregelen.

 • Per lesblok controleren wij de absentie. Als een leerling niet wordt afgemeld, bellen wij bij absentie naar huis. Is een leerling te veel afwezig, dan zoeken wij in alle gevallen contact met de leerplichtambtenaar.

 • Als je tijdelijk of structureel niet mee kan doen aan LO, vraag dan aan je ouder(s)/verzorger(s) om dit schriftelijk door te geven bij de teamleider. In de brief staat de reden, of het structureel of tijdelijk is en of de huisarts op de hoogte is. De docent LO bespreekt met de teamleider een alternatieve opdracht of taak.

  De LO-lessen vinden zowel buiten als binnen plaats.

Vakanties en verlof

 • Extra verlof
  De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerlingen kunnen alleen extra verlof krijgen als ouder(s)/ verzorger(s) in de schoolvakanties geen verlof kunnen opnemen. Dit kan hooguit één keer per jaar voor een periode van maximaal tien schooldagen. Een verzoek om extra verlof dien je minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk in bij de schooldirecteur.

  Bijzonder verlof
  Gewichtige omstandigheden kunnen een reden zijn om verlof aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijk of jubileum in de eerste lijn, religieuze feestdag of een begrafenis/crematie van een familielid. Het gaat in deze gevallen vaak maximaal om 1 dagdeel. Je ouder(s)/verzorger(s) vragen schriftelijk verlof aan bij de teamleider. De teamleider beslist over de aanvraag. Gaat het verzoek om meer dan één dag, dan is het nodig dat 6 weken van tevoren een schriftelijk verzoek bij de directeur ingediend wordt. Gaat het om een periode van meer dan tien schooldagen, dan neemt de leerplichtambtenaar de aanvraag in behandeling. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen dan een uitnodiging om op het stadhuis het verzoek toe te lichten.

 • Onder deze link vind je alle vakanties en het rooster met vrije dagen.

 • Wat zijn de school-en lestijden? 

  1e uur   08.35 - 09.20
  2e uur  09.20 - 10.05
  Pauze  10.05 - 10.20
  3e uur  10.20 - 11.05
  4e uur  11.05 - 11.50
  Pauze  11.50 - 12.20
  5e uur  12.20 - 13.05
  6e uur  13.05 - 13.50
  Pauze  13.50 - 14.05
  7e uur  14.05 - 14.50
  8e uur  14.50 - 15.35
  9e uur  15.35 - 16.20

  Wij werken met een 45 minuten rooster.