Gras
Hieronder lees je alle updates die specifiek gelden voor Aeres VMBO Emmeloord. Daaronder lees je alle algemene updates die voor Aeres VMBO en Aeres-breed gelden.  

Alle updates Aeres VMBO Emmeloord

Nieuwsbrieven Aeres VMBO Emmeloord voor ouders:

 

Update 27 mei

Zoals vorige week aangekondigd door het kabinet, mogen wij vanaf dinsdag 2 juni weer onderwijs gaan verzorgen op onze school. Wij zijn gaan kijken hoeveel groepen leerlingen er tegelijkertijd gebruik van het gebouw zouden kunnen maken en welke looproutes we kunnen realiseren om leerlingen en personeel zoveel mogelijk de ruimte te kunnen geven in het gebouw. Er is een plan opgesteld voor de ‘Aeres 1,5 meter school’. Dat plan is voorgelegd en besproken in ouderadviescommissie. De komende weken zullen wij het onderwijs voor de leerlingen als volgt gaan organiseren:

 • Elke klas wordt verdeeld in 2 groepen
 • In de week van 2 t/m 5 juni bieden wij elke groep 1 dagdeel onderwijs op school aan. We doen in die week ervaring op met het werken met de looproutes en de inrichting van het gebouw. Het onderwijs op afstand blijft doorgaan zoals we inmiddels gewend zijn.
 • Vanaf 8 juni zullen wij toewerken naar het aanbieden van maximaal 3 dagdelen onderwijs op school. Onderwijs op afstand blijft daarnaast plaatsvinden.

Het totale aantal dagdelen wat de leerling op school komt, is mede afhankelijk van de ervaringen die we volgende week opdoen ten aanzien van veiligheid, hygiëne, looproutes, etc. Het uitgangspunt van het onderwijs wat we de komende week op school gaan geven is ‘Wat fijn dat je er weer bent, welkom terug. Wat fijn dat we weer samen mogen zijn, leren en werken’. Dat betekent dat de dagdelen ingevuld zullen worden met mentoractiviteiten, creatieve lessen, bewegingsonderwijs, maar dat er ook gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoefte van leerlingen ten aanzien van AVO-vakken.

We verwachten van elke leerling dat hij/zij zich houdt aan de door ons opgestelde gedragsverwachtingen. Deze zijn afgeleid van de RIVM-richtlijnen, waar wij ons strikt aan moeten houden. Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat onze school open gaat én open blijft! We hopen alle leerlingen op school te mogen verwelkomen, wij hebben er zin in. Mocht u zich zorgen maken, of uw kind (of iemand in uw huishouden) behoort tot een risicogroep, neem dan gerust contact op met dhr. Kranen (h.kranen@aeres.nl) We gaan graag samen in overleg.

Update 24 april

Op dinsdag 21 april kwam het bericht dat het voortgezet onderwijs in ieder geval tot 1 juni gesloten blijft voor fysieke lessen. Onze docenten redden zich prima in het vormgeven van het afstandsonderwijs. Maar in het echt weer leerlingen kunnen begeleiden is natuurlijk wat zij het liefste willen! Zij staan in ieder geval te trappelen om weer in levende lijve onderwijs te kunnen verzorgen aan onze leerlingen. Laten we hopen dat dit vanaf 1 juni in ieder geval weer op beperkte schaal mogelijk is! Leerlingen, docenten, ondersteuners hebben de afgelopen periode keihard gewerkt om zich het afstandsleren eigen te maken. Vanaf maandag 27 april tot en met dinsdag 5 mei is het meivakantie. In de week voor 20 mei hopen we meer duidelijkheid te krijgen over een mogelijke opening van de school vanaf 1 juni.

Vanuit de overheid gelden de volgende maatregelen:

 • Voortgezet onderwijs mogelijk open vanaf 1 juni - Besluit wordt de week voor 20 mei heroverwogen
 • Scholen maken een plan voor een ‘1,5 meter school’
 • Onderwijspersoneel krijgt dezelfde testmogelijkheden als zorgpersoneel: bij klachten kan er getest worden
 • Opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen kan in de school plaatsvinden
 • Voor kwetsbare leerlingen geldt dat er vanuit de school/ouders/hulpverlening contact kan worden gezocht met de gemeente. Die bepaalt welke opvang en op welke manier dit plaats kan vinden.
 • Leraren en leerlingen met klachten of in de risicogroep, blijven thuis.
 • Schoolexaminering voor klas 4 kan doorgaan
 • Evenementen zijn tot 1 september verboden

Gevolgen Aeres Emmeloord:

 • Tot 1 juni zullen er geen fysieke lessen op de locatie plaatsvinden.
 • Er wordt een plan gemaakt om vanaf 1 juni te kunnen starten met ‘1,5 meter onderwijs’ en de invulling van het onderwijs tot de zomervakantie. Uiteraard worden daarin de meest actuele richtlijnen van het RIVM meegenomen.
 • Alle activiteiten (binnen of buiten school, sportdagen, schoolreizen etc) gaan niet door tot aan de zomervakantie.
 • De overgangseisen zullen dit jaar enigszins anders zijn dan gepland. Als deze zijn uitgewerkt, zullen we u hierover informeren. Uitgangspunt is hoe kansrijk een leerling is om het volgende jaar succesvol af te ronden.

We zijn trots op onze leerlingen die hard werken om het schoolwerk bij te houden, op die manier hopen we zo veel mogelijk leerlingen te kunnen bevorderen naar het volgende leerjaar!

‘Bijwerkweek’

Op 6, 7 en 8 mei zullen er voor de leerlingen van klas 1 tot en met 3 geen ‘reguliere’ afstandslessen gepland worden. Deze dagen kunnen zij gebruiken om schoolwerk wat nog niet af is, bij te werken. Is het vak af, dan hoeft daar die dagen geen les in te worden gevolgd. In Eduarte staan alleen hulpmomenten gepland en de docenten zullen de leerlingen daarvoor uitnodigen als dat nodig is.

Update 14 april

Zoals bekend gaan dit schooljaar de centrale examens (CE) niet door. De resultaten van de schoolexamens bepalen nu of een leerling geslaagd is of niet. De schoolexamens staan benoemd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is verdeeld over leerjaar 3 en leerjaar 4. Op 4 juni krijgt elke leerling bericht of hij/zij geslaagd is of (nog) niet. Het tijdstip wordt later bekend gemaakt.

>> Lees hier de brief aan leerlingen en ouders

Update 2 april

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, verlengd tot en met 28 april. De scholen van Aeres VMBO blijven daarom in ieder geval dicht tot en met de meivakantie van de schoollocatie.

 • Alle locaties van Aeres VMBO zijn gesloten tot en met de meivakantie.
 • Afstandsonderwijs gaat in ieder geval door tot aan de meivakantie. In de meivakantie is er geen les.

Opvang op locaties

Het afstandsonderwijs gaat door op de wijze zoals dat de afgelopen weken ook heeft plaatsgevonden. De scholen werken samen met de gemeente en jeugdzorg aan opvang van kwetsbare leerlingen. De opvang wordt per locatie opgepakt en verder ingevuld.

Specifieke informatie per leerjaar:

Klas 4, afronden schoolexamens

Zoals bekend zijn alle centrale examens komen te vervallen. De schoolexamens bepalen nu het eindresultaat van de leerling. Schoolexamens periode 3 worden afgenomen in de periode vanaf 11 mei – 22 mei. Mondelingen Engels en Nederlands zijn afgenomen via Teams. De zak- en slaagregeling is tot op heden nog niet bekend gemaakt. Dit zal naar verwachting nog een week duren. Zodra hier meer over bekend is zal dit worden gedeeld.

Klas 3

Voor de toetsen van periode 3 wordt er per vak gekeken of die stof ook in het PTA van periode 4 óf leerjaar 4 terug komt. Is dit het geval, dan zal die stof worden doorgeschoven. Lesstof uit periode 3 die niet terugkomt in periode 4 óf leerjaar 4, zal worden getoetst via afstandsleren. Als dit niet kan, wordt deze stof pas getoetst als de leerlingen weer naar school mogen. De stof van periode 4 wordt in ieder geval tot de meivakantie aangeboden via afstandsleren. De toetsweek van periode 4 blijft voorlopig staan zoals gepland (week 24)

Leerjaar 1 & 2

Het afsluiten van rapport 2 viel samen met de verplichte sluiting van de school. Wij zijn helaas tot de conclusie gekomen dat niet elke leerling nu een volledig rapport 2 kan ontvangen. Daarnaast is de periode van rapport 3 nog heel onzeker. We gaan minimaal 6 schoolweken missen en dan nog is het onzeker of we op woensdag 6 mei de schooldeuren weer mogen openen. Wij voorzien dat het vervolgens mogelijk lastig gaat worden om tot een volwaardig rapport 3 cijfer te komen, hetgeen zorgt voor een onnodige druk bij zowel leerlingen als docenten.

Daarom is het volgende besloten:

 • De cijfers voor rapport 1 zijn vastgesteld.
 • De behaalde toets cijfers voor rapport 2 blijven staan en eventuele missende cijfers worden op een later moment afgenomen.
 • Rapport 3 als 3e rapport zal komen te vervallen. Alle nieuw af te nemen toetsen zullen ook worden genoteerd in de cijferinvoer voor rapport 2. Dit houdt in dat de leerlingen nu een voorlopig cijfer hebben voor rapport 2 en nog geen eindcijfer. Toetsen zullen op afstand of later op school afgenomen worden.
 • Het overgangsrapport van eind juni is een gemiddelde van rapport 1 en 2. Beide rapporten tellen 50% mee.
 • Woensdag 8 april zal met de post een voorlopig cijferoverzicht worden verstuurd aan alle leerlingen in klas 1 en 2 met daarin het vastgestelde cijfer voor rapport 1 en een gemiddelde van de behaalde cijfers voor rapport 2.
 • De geplande spreekavond n.a.v. rapport 2 komt te vervallen. De mentor van uw zoon/dochter zal (telefonisch) contact met u opnemen om de studievoortgang te bespreken. U wordt gebeld in de periode tussen nu en de meivakantie.

 

Update 24 maart

Vandaag heeft het kabinet besloten dat het centraal examen voor middelbare scholieren niet doorgaat en definitief wordt geschrapt. Minister Slob heeft tevens bepaald dat de schoolexamens het eindresultaat gaan bepalen of een leerling wel of niet is geslaagd. De zak- en slaagregeling volgt zo spoedig mogelijk.

Voor alle locaties van Aeres VMBO geldt het volgende:

 • Alle centrale examens (ook CSPE) komen te vervallen
 • De schoolexamens bepalen het eindresultaat van de leerling
 • Het afronden van de schoolexamens gaat wél door. Hier is tot begin juni de tijd voor.
 • De nog uit te voeren schoolexamens vinden waar mogelijk op afstand plaats. 
 • In die gevallen waar het schoolexamen niet op afstand kan plaatsvinden, wordt deze op school uitgevoerd volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen. Dit zal plaatsvinden tussen 11 en 22 mei.
 • Zodra er meer duidelijkheid is over de uniforme zak- en slaagregeling wordt dit gecommuniceerd.
 • Er blijft mogelijkheid tot beroep en herkansing.
 • Met het vervolgonderwijs (mbo en havo) zijn landelijk afspraken gemaakt over de doorstroom.

Voor onze locatie geldt daarom het volgende:

 • De mondelingen Nederlands gaan door zoals gepland.
 • Het taaldorp Engels gaat door zoals gepland. Leerlingen die vandaag gepland stonden voor afname, hebben zelf de mogelijkheid gekregen om te bepalen de toets vandaag wel of niet te maken.
 • De herkansing voor het Groen Profiel wordt uitgesteld naar een nader te bepalen moment in mei.

De overige Schoolexamens worden afgenomen tussen 11 en 22 mei. Een planning daarvoor volgt en zal zijn conform de richtlijnen van het RIVM. De komende week zullen wij ons richten op het ontwikkelen van een ‘onderhoudsprogramma’ voor klas 4 zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de laatste schoolexamens. Uitgangspunt is goede begeleiding naar de afronding schoolexamen en een volwaardig diploma. We willen alle leerlingen de kans bieden om een diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs.

Input voor de vergadering ouderadviescommissie

Verder is er donderdag een vergadering van de ouderadviescommissie. Een belangrijk agendapunt zal uiteraard zijn het aanbod voor al onze leerlingen en de manier waarop we dit op dit moment vormgeven. Mocht u vragen hebben waarvan u wilt dat ze gesteld worden tijdens die vergadering, dan kunt u die mailen naar h.kranen@aeres.nl. Uw input kan worden meegenomen in de vergadering als deze wordt aangeleverd voor 25 maart 12.00 uur.

Update 19 maart: 

Per mail is er een nieuwsbrief verstuurd, download hier de volledige nieuwsbrief. Hieronder staat de belangrijkste punten. 

Afstandsleren

Het vmbo team werkt zoveel als mogelijk vanuit huis. De collega’s zijn druk bezig met het digitaal aanbieden van het lesmateriaal. Veel collega’s hebben ook al via de digitale weg contact gehad met leerlingen of zelfs klassen. Er is een werkgroep opgericht om collega’s te ondersteunen bij het digitaliseren van het materiaal en structuur aan te brengen in het aanbod richting leerlingen. Docenten geven hun beschikbaarheid aan via ItsLearning en zijn op die dagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur bereikbaar voor vragen.

ItsLearning is onze Elektronische Leer Omgeving (ELO) waar wij al mee werken. Ook nu zal dat de basis blijven. In ItsLearning kunnen leerlingen zien wat er van hen verwacht wordt en wat wanneer klaar moet zijn. U kunt via ItsLearning meekijken naar al dat werk. Groepscommunicatie naar de klassen zal ook via ItsLearning plaatsvinden.

Afstandsleren en werken met Microsoft Teams houdt in dat alle leerlingen thuis gebruik kunnen maken van een laptop. Als er iets aan de hand is met de laptop of er zijn andere problemen, neem dan contact op met dhr. Lei via t.lei@aeres.nl . Voor technische storingen kunnen de leerlingen op school komen. Let op: in verband met de richtlijnen van het RIVM werken we hierbij op afspraak. De afspraak kunt u plannen via dhr. Lei.

Ziekmeldingen

Ook bij het leren op afstand kan een leerling ziek worden. We willen graag dat alle ziekmeldingen op de normale manier doorgaan. Wilt u uw zoon/dochter daarom als hij/zij ziek is telefonisch ziek melden? Ook als hij/zij weer beter is, dat graag doorgeven.

Klas 4

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Zoals ook door de minister is aangegeven, ligt onze prioriteit op dit moment bij de examenklassen. We hebben de ruimte gekregen om schoolexamens wel af te nemen, echter onder strikte voorwaarden van het RIVM. Omdat wij ook niet weten hoe deze situatie gaat verlopen, hebben we binnen het Management Team en de examencommissie vooralsnog de volgende belangrijke momenten vastgelegd.

Week 13:

 • Mondelingen Nederlands voor leerlingen die dit nog moeten doen. Afname via Microsoft Teams. Leerlingen worden individueel uitgenodigd door de vakdocent. Taaldorp Engels. Afname via Microsoft Teams. Leerlingen worden individueel uitgenodigd door de vakdocent.
  Vrijdag 27 maart: Herkansing Groen Profiel p1/p2. Tijdstip volgt. Aanmelden voor de herkansing van via ItsLearning, uiterlijk vrijdag 20 maart 16.00 uur.

Week 14

 • SE p3 AVO vakken – rooster volgt. Inhaal herkansing Groen voor zieke leerlingen

Week 15

 • School weer open (vooralsnog!) Examentraining Groen – tijdens groen lessen. Examentraining AVO – rooster volgt. Inhaal SE p3 AVO vakken voor zieke leerlingen.

Bekijk de volledige planning in de nieuwsbrief

Alle updates Aeres VMBO

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Elke vmbo-locatie heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats. De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.

Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen is er voortdurend aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

 

10 juli 2020

Aeres VMBO opent de deuren

Op 24 juni jl. heeft het kabinet besloten dat vanaf 1 juli 2020 de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voorgezet onderwijs wordt losgelaten. Dit geldt ook voor de leerlingen die in het vo die 18 jaar of ouder zijn. De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.

Dit besluit houdt in dat Aeres VMBO de deuren van de locaties weer volledig opent bij de start van het schooljaar ’20-’21 en kunnen alle leerlingen weer op alle dagen naar school.

De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat die worden nageleefd. In onze scholen wordt daar op allerlei manieren aandacht voor gevraagd.

 

22 april

Maatregelen verlengd tot 20 mei

Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres VMBO betekent dit alle scholen gesloten blijven tot 20 mei. Wel treffen we voorbereidingen om vanaf 2 juni het onderwijs op de locaties (deels) te hervatten. De manier waarop hier invulling aan gegeven wordt kan per schoollocatie verschillen. De locaties zullen hierover zelf de leerlingen en ouders informeren wanneer de uitwerking gereed is. 

01 april 2020

Gevolgen besluit kabinet 31 maart voor Aeres VMBO

Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, verlengd tot en met 28 april.  De scholen van Aeres VMBO blijven daarom in ieder geval dicht tot en met de meivakantie van de schoollocatie.

 • Alle locaties van Aeres VMBO zijn gesloten tot en met de meivakantie.
 • Afstandsonderwijs gaat in ieder geval door tot aan de meivakantie. In de meivakantie is er geen les.

Opvang op locaties
Het afstandsonderwijs gaat door op de wijze zoals dat de afgelopen weken ook heeft plaatsgevonden. De scholen werken samen met de gemeente en jeugdzorg aan opvang van kwetsbare leerlingen. De opvang wordt per locatie opgepakt en verder ingevuld.

Afronden schoolexamens
Zoals bekend zijn alle centrale examens komen te vervallen. De schoolexamens bepalen nu het eindresultaat van de leerling. De zak- en slaagregeling is tot op heden nog niet bekend gemaakt. Dit zal naar verwachting nog een week duren. Zodra hier meer over bekend is zal dit worden gedeeld.

 

24 maart 2020

Centraal examen voor vmbo-leerlingen komt te vervallen

Het kabinet heeft besloten dat het centraal examen voor middelbare scholieren niet doorgaat en definitief wordt geschrapt. Minister Slob heeft tevens bepaald dat de schoolexamens gaan bepalen of een leerling wel of niet is geslaagd. De zak-slaagregeling volgt zo spoedig mogelijk.

Voor alle locaties van Aeres VMBO geldt het volgende:

 • Alle centrale examens komen te vervallen.
 • De schoolexamens bepalen het eindresultaat van de leerling.
 • Het afronden van de schoolexamens gaat wél door. Hier is tot begin juni de tijd voor.
 • De nog uit te voeren schoolexamens vinden waar mogelijk op afstand plaats.
 • In die gevallen waar het schoolexamen niet op afstand kan plaatsvinden, wordt deze zo laat mogelijk gepland en op school uitgevoerd volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen.
 • Zodra er meer duidelijkheid is over de uniforme zak- en slaagregeling wordt dit gecommuniceerd.
 • Er blijft mogelijkheid tot beroep en herkansing.
 • Met het vervolgonderwijs (mbo en havo) zijn landelijk afspraken gemaakt over de doorstroom.

17 maart 2020

Examens Aeres VMBO en MBO onder voorwaarden mogelijk 

Het Ministerie van OCW heeft besloten dat examens en praktijkexamens onder voorwaarden door kunnen gaan. De manier waarop daar invulling aan wordt gegeven kan per Aeres VMBO- en MBO-school verschillen. Hierover wordt rechtstreeks met leerlingen, studenten en cursisten gecommuniceerd.

Onderwijs op afstand
Tot en met 6 april worden geen lessen en trainingen meer aangeboden op de scholen en locaties van Aeres. Waar mogelijk wordt onderwijs op afstand gegeven. 
Aeres de schoollocaties open voor zover mogelijk. Ook hiervoor geldt dat de situatie per locatie kan verschillen en dat hierover rechtstreeks met de leerlingen, studenten en cursisten wordt gecommuniceerd.

Alle updates Aeres-breed

21 september 2020

Beleid voor internationale reizen sinds 1 september 2020

Sinds 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. Het volgende beleid is van toepassing:

 • Het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ( hierna BuZa) is altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel medewerkers als studenten. BuZa geeft met kleurcoderingen aan welke landen als risicolanden worden beschouwd. Aeres baseert haar beleid m.b.t. reizen op deze kleurcoderingen. 
 • Codes rood en oranje betekenen: in geen geval reizen. 
 • Code geel betekent voor medewerkers dat alleen na overleg met /goedkeuring van faculteits-/locatiedirecteur en verantwoordelijke(n) voor Internationaal op locatie een reis plaatsvindt. Voor het Bestuursbureau geldt dat goedkeuring nodig is van de direct leidinggevende. Studenten kunnen alleen op reis na akkoord van de studieleider of betreffende teamleider, die een verzoek op zijn/haar beurt voorlegt aan de faculteits-of locatiedirecteur. 
 • Medewerkers of studenten die op eigen initiatief een reis  (stage, studie, project) voorbereiden/uitvoeren waarvoor een negatief advies geldt, kunnen geen aanspraak maken op  welke steun dan ook vanuit Aeres en, in geval van studie, evenmin op toekenning van  studiepunten. 
 • Voor alle internationale studie-activiteiten die in principe weer starten vanaf 1 september geldt, dat er een alternatief scenario beschikbaar moet zijn, voor het geval er geen toestemming voor de desbetreffende activiteit wordt gegeven c.q. voor het geval dat de maatregelen weer aangescherpt worden. 
  Dit alternatieve scenario moet aansluiten bij de desbetreffende opleiding en wordt afgestemd met de studieleider en de examencommissie. Het alternatief kan eruit bestaan dat de internationale activiteit op een ander moment in de opleiding alsnog wordt uitgevoerd ofwel dat er een gelijkwaardige studieactiviteit wordt aangeboden.

Uitgaande studenten voor studie, stage, praktijkleren, excursie, afstuderen binnen Europa:

 • Stages en excursies binnen Europa zijn vanaf 1 september 2020 in principe weer mogelijk, maar uitsluitend naar landen / gebieden waar code geel of groen geldt. Een voorgenomen stage of excursie moet ook dan overigens altijd goedgekeurd zijn door de studieleider, of betreffende teamleider. Ook afstemming met het International Office (Hogeschool) is altijd noodzakelijk.
 • Aeres is niet aansprakelijk voor kosten die samenhangen met een eventuele voortijdige beëindiging van een buitenlands verblijf in verband met een gewijzigde Corona-situatie. Deze clausule is opgenomen in het stagecontract. 
 • Vanuit de EU is aangegeven dat er ook in het najaar coulant wordt omgegaan met toegekende Erasmus+ beurzen. D.w.z. dat dezelfde overmachtsregels van toepassing zullen zijn, die ook eerder golden. 

Uitgaande studenten voor studie, stage, afstuderen buiten Europa:

 • Aeres adviseert dringend om nu geen plannen te maken voor een verblijf voor studie (minor), stage of afstuderen buiten Europa en neemt geen verantwoordelijkheid voor studenten die dit advies negeren. Veel gebieden buiten Europa hebben code rood of oranje of de Corona-situatie is onduidelijk. Aeres acht de risico’s voor een verblijf buiten Europa groot en neemt hiervoor dus geen enkele verantwoordelijkheid.
 • Dit advies is van kracht tot het moment dat de directie een ander besluit neemt hieromtrent. Opnieuw geldt hier dat richtlijnen van BuZa leidend zijn.

Inkomende studenten:

 • De regels en richtlijnen van de thuisinstelling en land van herkomst  bepalen of een student naar Nederland kan afreizen en of iemand in quarantaine moet. Voor niet-EU studenten die naar Aeres willen komen voor studie, stage of uitwisseling geldt dat het advies van BuZa, met risico-codering van het zendende land, van toepassing is. Dat gebeurt automatisch in geval van visumplicht.
 • De internationale opleidingen en minoren die gepland stonden, zullen daadwerkelijk starten.   
 • Na binnenkomst in Nederland zijn de nationale (RIVM) richtlijnen (quarantaine, hygiëne, social distancing) van toepassing voor de internationale studenten,  evenals eventuele aanvullende regels of richtlijnen vanuit Aeres.
 • In het 1e semester van schooljaar 2020/2021 worden de  internationale onderwijsprogramma’s zoveel mogelijk op locatie, dus live aangeboden.  Indien nodig kan omgeschakeld worden naar online onderwijs.
 • Voor internationaal onderwijs dat wordt uitgevoerd met internationale partners, wordt samen met die partners en per opleiding, vastgesteld hoe het gemeenschappelijke programma zal worden uitgevoerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de (internationale) uitgangspunten van de desbetreffende opleiding.

Maatwerk-trainingen en internationale projecten:

 • Geplande maatwerk-trainingen voor niet-EU studenten in Nederland worden uitgesteld. 
 • Hervatting van internationale projecten (OKP en vergelijkbare projecten (buiten EU) kan pas wanneer BuZa en Nederlandse ambassade in het doelland aangeven dat het veilig is om ter plaatse te werken. Dan nog wordt in overleg tussen faculteits- of locatiedirecteur, programmahoofd / coördinator internationaal en betrokken reiziger(s) afgestemd of een beoogd bezoek door kan gaan.
 • Om de voortgang van projecten zo goed mogelijk te borgen, wordt ingezet op het realiseren van online uitvoering van (een deel van de) projectactiviteiten.
 • Voor internationale projecten binnen Europa geldt dat over reizen in het kader van deze projecten wordt besloten na overleg tussen faculteits- of locatiedirecteur, programmahoofd / internationaal coördinator en de projectleider, op grond van adviezen van projectpartner en eventueel de Nederlandse ambassade ter plaatse.

27 augustus 2020

Veel aandacht voor ventilatie

De situatie rond corona heeft duidelijk gemaakt dat een goede luchtkwaliteit belangrijk is in ruimtes waar mensen leren en werken. Om op de onderwijslocaties veilig onderwijs te kunnen geven, is Aeres hier dan ook extra op gespitst.

Elk gebouw heeft eigen mogelijkheden om te ventileren. Daar waar luchtbehandeling plaatsvindt, wordt buitenlucht aangezogen en gefilterd, waarna deze ook weer wordt afgezogen en naar buiten toe wordt afgevoerd. Er vindt dus geen recirculatie van ‘gebruikte’ lucht plaats.
De mechanische ventilatie is zo ingesteld dat deze 24/7 op vol vermogen draait.
Locaties zonder luchtbehandeling hebben de mogelijkheid om ramen open te zetten. Hier wordt het advies gevolgd om regelmatig ramen open te zetten om voldoende te ventileren.

Met deze maatregelen zorgt Aeres voortdurend voor aanvoer van verse buitenlucht en snelle afvoer van gebruikte lucht, wat belangrijk is om eventuele virusverspreiding te vermijden.

7 juli 2020

Internationale reizen - versoepeling vanaf 1 september mogelijk

Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Vanaf 1 september is het in bepaalde gevallen mogelijk om internationale reizen te maken voor stage, werkbezoek of excursies. 
Daarbij blijft het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken altijd leidend t.a.v. beslissingen rondom reizen van zowel studenten als medewerkers. Dat betekent geen toestemming voor internationale reizen bij code rood en oranje. Bij code geel alleen in overleg met leidinggevende of begeleidend docent.
In geval van een lockdown is Aeres niet aansprakelijk voor de kosten van repatriëring of andere kosten die met de lockdown te maken hebben.

26 juni 2020

Versoepelingen mogelijk in onderwijsactiviteiten van Aeres

De versoepelingen die de overheid op 24 juli aankondigde t.a.v. de coronamaatregelen bieden extra ruimte voor de (onderwijs)activiteiten van Aeres. 

Aeres VMBO
Voor Aeres VMBO geldt dat het onderwijs met ingang van het schooljaar 2020/21 weer vrijwel normaal verloopt. De anderhalve meter-regel voor leerlingen onderling vervalt. Wel dienen zij anderhalve meter afstand te houden ten opzichte van het onderwijzend personeel. Ook voor medewerkers onderling blijft de anderhalve meter-regel van kracht.

Aeres Hogeschool en Aeres MBO
Voor Aeres Hogeschool en Aeres MBO geldt dat er met ingang van het studiejaar 2020/21 weer meer onderwijs op locatie mogelijk is. De anderhalve meter-regel blijft voor studenten en medewerkers echter onverminderd van kracht. De instellingen bereiden zich daarom voor op een combinatie van onderwijs op locatie en online. Per leerjaar en per locatie wordt bekeken hoe dit het beste kan worden ingevuld.

Aeres Tech en Aeres Trainingcentra
Voor het cursusonderwijs dat plaatsvindt binnen Aeres Tech en de Aeres Training Centra geldt dat dit vanaf 1 juli weer zoveel mogelijk op de normale manier plaatsvindt, met inachtneming van de anderhalve meter-regel. 

Buitenlandse reizen 
Tot 1 september 2020 vinden binnen Aeres geen buitenlandstages, excursie of studiereizen voor studenten plaats, ook niet naar landen waarvoor het reisadvies is versoepeld. Begin juli neemt Aeres besluiten over de mogelijke ruimte die weer ontstaat na 1 september 2020. De reisadviezen van het Ministerie van buitenlandse Zaken zullen hierbij leidend zijn.

Open dagen en evenementen
Vanaf 1 juli 2020 kunnen binnen Aeres weer open dagen en andere evenementen voorbereid en/of georganiseerd worden. Hierbij geldt dat ten allen tijde de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. Dat betekent onder andere dat de anderhalve meter-regel wordt toegepast en, wanneer van toepassing de gestelde maxima ten aanzien van het aantal bezoekers binnen of buiten.

29 mei 2020

Geleidelijke hervatting activiteiten op locaties

Aeres volgt in haar beleid de richtlijnen van het kabinet en bereidt zich daarom voor om een aantal activiteiten op locatie te hervatten. Voor het vmbo en praktijkonderwijs geldt dat dit vanaf 2 juni gebeurt en voor het mbo en hbo vanaf 15 juni.

Maatregelen
Op alle locaties zijn maatregelen getroffen om de anderhalve meter afstand tussen mensen te kunnen borgen. Het aantal mensen dat tegelijk in gebouwen aanwezig mag zijn, wordt daarop aangepast. De onderwijslocaties hebben bovendien te maken met afwijkende tijdvakken waarin het onderwijs mag plaatsvinden, omdat de overheid de belasting van het openbaar vervoer tijdens de spits zo laag mogelijk wil houden. Er zijn en worden aanvullende maatregelen genomen met het oog op bijvoorbeeld looproutes, hygiëne en beperking van het aantal mensen dat zich in één ruimte mag bevinden. Veiligheid van onze medewerkers en leerlingen en studenten staat voorop.

Daar waar het onderwijs op locatie nog niet mogelijk is, geldt dat dit nog steeds zoveel mogelijk op afstand wordt ingevuld. 

Lange termijn
Binnen de instellingen van Aeres wordt gewerkt aan protocollen voor de langere termijn, zodat we voorbereid zijn op de situatie waarin de anderhalve meter-samenleving voor langere tijd om aanpassingen vraagt. 

22 april 2020

Tijdens de persconferentie op 22 april heeft minister-president Rutte aangekondigd dat veel van de huidige maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gehandhaafd blijven tot 20 mei. Op 13 mei wordt dit besluit heroverwogen.

Voor Aeres betekent dit dat er nagenoeg geen wijzigingen zijn in de maatregelen die reeds genomen zijn. Wel is het zo dat binnen Aeres VMBO voorbereidingen worden getroffen om op 2 juni het onderwijs op de locaties (deels) te hervatten. De manier waarop hier invulling aan gegeven wordt kan per schoollocatie verschillen. De locaties zullen hierover zelf de leerlingen en ouders informeren wanneer de uitwerking gereed is. 

Verder hebben de maatregelen tot gevolg dat Aeres alle evenementen tot 1 september 2020 heeft geschrapt. Diverse Aeres-instellingen organiseren digitale open dagen, waardoor het informeren van geïnteresseerde nieuwe leerlingen, studenten en cursisten toch deels kan plaatsvinden. 

Het onderwijs binnen Aeres wordt waar mogelijk op afstand verzorgd en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Bovendien worden scenario’s uitgewerkt die rekening houden met een langere periode waarin sprake is van beperkende maatregelen. Deze scenario’s houden enerzijds rekening met een ‘anderhalve meter-samenleving’ en zijn er anderzijds op gericht om studievertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

01 april 2020

Maatregelen verlengd tot en met meivakantie

Het kabinet heeft de duur van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd. Als gevolg van deze verlenging vinden tot en met de meivakanties geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres plaats.
Overleg met het ministerie van OCW moet duidelijk maken wat dit verder betekent voor de onderwijssector. Hierover zal nader worden bericht.

24 maart 2020

Verbod op evenementen verlengd tot 1 juni

Het kabinet heeft besloten dat het verbod op bijeenkomsten en evenementen wordt verlengd tot 1 juni, en nu ook geldt voor groepen onder de 100 deelnemers.

18 maart 2020

Reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dit sluit aan bij het beleid van Aeres:
Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats zouden vinden t/m 6 april gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel. We houden ernstig rekening met een verlenging van deze maatregel. Daarom adviseren wij nu ook geen tickets aan te schaffen voor een reis naar het buitenland. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen hier zo snel mogelijk op terug.

Studenten in het buitenland

Er wordt geadviseerd studenten die in het buitenland zitten terug te halen naar Nederland. Wij hebben contact met al onze studenten in het buitenland en we overleggen met hen over eventuele terugkeer. Wat de gevolgen zijn van het afbreken van de stage of de studie in het buitenland brengen we zo snel mogelijk in beeld. Daarover wordt ook landelijk overleg gevoerd.

15 maart 2020

Geen onderwijsactiviteiten op scholen en locaties van Aeres tot en met 6 april, maar het onderwijs gaat zoveel mogelijk door op afstand

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het kabinet het besluit moeten nemen om de onderwijsactiviteiten op scholen (nagenoeg) stop te zetten. De gezondheid van alle leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers staat voor Aeres voorop. Vanuit dat uitgangspunt staat hieronder welke gevolgen de maatregel heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers.

1. Lessen op scholen en locaties van Aeres vervallen

Met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april worden geen lessen meer aangeboden op de scholen en locaties van Aeres. 
Deze nieuwe maatregel geldt voor Aeres Praktijkonderwijs in Emmeloord en alle vestigingen van Aeres VMBO, Aeres MBO en Aeres Training Centre. 

Voor Aeres Hogeschool en Aeres Tech gold sinds vorige week al dat onderwijsactiviteiten op locatie waren opgeschort.  De tijdsduur van deze maatregel is nu verlengd tot en met 6 april. Individuele uitzonderingen worden persoonlijk besproken met desbetreffende leerlingen, studenten of cursisten. 

2. Onderwijs en examens gaan zoveel mogelijk door

De gebouwen van Aeres blijven open voor medewerkers en examenkandidaten. 
De directies en onderwijsteams van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO en Aeres Training Centre bespreken maandag 16 maart op welke wijze er nog onderwijsactiviteiten verzorgd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan bepaalde huiswerkopdrachten en/of online lessen. Uitgangspunt is om studievertraging waar mogelijk te voorkomen. Ook intake-activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 gaan zoveel mogelijk door.

Voor examenkandidaten geldt dat het streven is om de examens en praktijkexamens zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan. Wanneer een praktijkexamen op een andere locatie (bijvoorbeeld een bedrijf) gepland staat en door coronamaatregelen niet kan doorgaan, wordt in samenspraak bekeken hoe dit opgelost kan worden. 

Leerlingen van ouders die cruciale beroepen uitoefenen kunnen contact opnemen met de directie van de school om de mogelijkheden voor opvang te bespreken. Een overzicht van deze cruciale beroepen staat hier.

3. Evenementen

Aeres heeft besloten om alle evenementen t/m 15 april af te gelasten. Voorbeelden van evenementen zijn: open dagen, congressen, proeflessen en informatiebijeenkomsten.

4. Medewerkers:

Medewerkers blijven thuis wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Docenten: deze groep wordt verzocht om naar het werk te komen om noodzakelijke onderwijsaanpassingen uit te werken en door te voeren. 
b. Onderwijsondersteunend personeel: Voor de continuïteit van het onderwijs en de noodzakelijke processen geldt dat het werk gewoon doorgaat. De gebouwen blijven open en leidinggevenden overleggen met hun teams of en op welke wijze (gedeeltelijk) thuiswerken ingevuld kan worden. Nadere informatie hierover volgt op 16 maart. 
Voor onderwijsondersteunend personeel woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij thuiswerken, indien mogelijk. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.
c. Voor alle medewerkers geldt dat er geen internationale reizen voor het werk plaatsvinden tot en met 6 april. 
d. Aeres vraagt alle medewerkers zeer terughoudend te zijn in binnenlandse reizen voor het werk en/of het uitnodigen van bezoekers op de Aeres-locaties. 

5. Leerlingen, studenten en cursisten:  

 • Er vinden tot en met 6 april geen reguliere onderwijsactiviteiten plaats op de scholen en locaties van Aeres. Leerlingen, studenten en cursisten worden dan ook geacht thuis te blijven. Voor examenkandidaten geldt dat zij wel voor examens en praktijkexamens naar de locatie kunnen komen.
  Eventuele uitzonderingen op de maatregelen worden individueel met desbetreffende leerlingen, studenten en cursisten besproken.
 • Leerlingen, studenten en cursisten die verkoudheids- of griepklachten hebben mogen niet op de Aeres-locatie komen.
 • Er vinden tot en met 6 april geen internationale reizen plaats voor studie. Dit geldt ook voor buitenlandstages en buitenlandse excursies. 
 • Je kunt voor je studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf), mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie en of met je contactpersoon vanuit je opleiding. 

6. Algemene aanwijzing voor iedereen: 

Naast de voorgaande aanwijzingen geldt: 
a. Bel altijd de huisarts indien je koorts boven de 38 graden hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
b. Houd zoveel mogelijk een afstand van tenminste anderhalve meter ten opzichte van anderen.

13 maart 2020

Alle vormen van buitenlandse reizen en excursies die plaats vinden in maart gaan niet door. Deze maatregel geldt voor zowel medewerkers als studenten. Ook reizen ten behoeve van stages in het buitenland vallen onder deze maatregel.

12 maart 2020

Aeres volgt in haar beleid rond het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid, heeft Aeres gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Dit is hieronder weergegeven. 

1. Aeres Hogeschool: geen onderwijsactiviteiten op locatie
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet hogescholen en universiteiten opgeroepen om met onmiddellijke ingang geen onderwijs meer aan te bieden op locaties van hogescholen en universiteiten. Dat betekent dat er op de locaties van Aeres Hogeschool Almere, Dronten en Wageningen in de periode van 13 tot en met 31 maart geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden. Individuele uitzonderingen daarop worden persoonlijk besproken met de student. De gebouwen blijven wel open en er wordt bekeken op welke wijze onderwijs op afstand ingevuld kan worden. Houd de komende periode onze website in de gaten voor meer informatie.  

2. Onderwijsactiviteiten die doorgaan
Alle overige onderwijsactiviteiten van Aeres, waaronder die van Aeres Praktijkonderwijs, Aeres VMBO, Aeres MBO, Aeres Training Centre en Aeres Tech gaan door wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit betekent dat Aeres-locaties niet worden gesloten. 

3. Evenementen
Aeres heeft besloten om t/m 31 maart zeer terughoudend te zijn met het organiseren van evenementen. Evenementen waarbij meer dan 100 bezoekers te verwachten zijn, worden in navolging van het overheidsbeleid per definitie afgelast. Voorbeelden van evenementen zijn: open dagen, congressen, proeflessen en informatiebijeenkomsten.

4. Medewerkers:
Medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Aeres verwacht van docenten dat zij, waar mogelijk doorgaan met hun onderwijstaken. Werkoverleggen kunnen doorgang vinden. Met betrekking tot Aeres Hogeschool wordt nader besproken op welke wijze de onderwijsactiviteiten voortgezet kunnen worden. De MT’s van Aeres Hogeschool komen 13 maart bijeen om hiervoor plannen te maken, gericht op het voorkomen van studievertraging.
Voor docenten woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht zoveel mogelijk thuis te werken, indien zij niet voor onderwijstaken op de Aeres-locatie hoeven te zijn. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

b. Onderwijsondersteunend personeel: in principe gaan de werkzaamheden gewoon door. Aeres vraagt medewerkers terughoudend te zijn in reizen voor het werk en/of bezoekers uit te nodigen op de Aeres-locaties. Werkoverleggen kunnen doorgang vinden. 
Voor onderwijsondersteunend personeel woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht thuis te werken, indien mogelijk. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

5. Leerlingen, studenten en cursisten op locaties waar de onderwijsactiviteiten doorgaan:  

 • Leerlingen, studenten en cursisten worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij mogen niet op de Aeres-locatie komen.
 • Overige leerlingen, studenten en cursisten worden geacht de onderwijsactiviteiten bij te wonen.
 • Voor leerlingen, studenten en cursisten woonachtig in Noord-Brabant geldt aanvullend dat zij worden verzocht om thuis te blijven wanneer zij niet voor onderwijsactiviteiten op de Aeres-locatie hoeven te zijn.

6. Algemene aanwijzing voor iedereen: 
Naast de voorgaande aanwijzingen geldt: 
a. Bel altijd de huisarts indien je koorts boven de 38 graden hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).

b. Je kunt voor je werk of studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf), mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie. 

10 maart 2020 (2)

Aeres volgt in haar beleid rond het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid met betrekking tot de provincie Noord-Brabant, heeft Aeres gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers. Dit is hieronder weergegeven. 

1. De onderwijsactiviteiten van Aeres gaan door wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is. 

2. Medewerkers woonachtig in Noord-Brabant:
Medewerkers uit Noord-Brabant worden geacht thuis blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij stemmen dit af met hun leidinggevende.

Voor medewerkers uit Noord-Brabant die geen griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, geldt het volgende:
a. Aeres verwacht van docenten dat zij doorgaan met hun onderwijstaken. Wanneer zij niet voor onderwijstaken op de Aeres-locatie hoeven te zijn, vragen wij hen echter om zoveel mogelijk thuis te werken. De docenten stemmen dit af met hun leidinggevenden.
b. Overige medewerkers: Aeres vraagt overige medewerkers thuis te werken, indien mogelijk. De medewerkers stemmen dit af met hun leidinggevenden.

3. Leerlingen, studenten en cursisten, woonachtig in Noord-Brabant:  
Leerlingen, studenten en cursisten uit Noord-Brabant worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Zij mogen niet op de Aeres-locatie komen.

Overige leerlingen, studenten en cursisten uit Noord-Brabant worden geacht gewoon de onderwijsactiviteiten bij te wonen. Wanneer zij echter niet voor onderwijsactiviteiten op de Aeres-locatie hoeven te zijn, vragen wij hen om thuis te blijven.

4. Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers die niet in Noord-Brabant wonen:
Voor deze groep geldt dat alle Aeres-activiteiten waar mogelijk doorgaan, met inachtneming van de algemene aanwijzingen: 

a. Bel de huisarts indien je:

 • koorts (boven de 38 graden) hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • EN de afgelopen twee weken in een van de risicogebieden bent geweest.
 • OF de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.

b. Je kunt voor je werk of studie wel naar locaties (bijvoorbeeld een stageplek, of een bedrijf) in Noord-Brabant, mits dit niet in strijd is met het beleid en de richtlijnen die gelden voor de locatie waar je naartoe gaat. Bij twijfel overleg je met je contactpersoon op de betreffende locatie.

10 maart 2020 (1)

Het RIVM roept iedereen op om bij begroetingen geen handen meer te schudden. Aeres vraagt aan alle leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers om zich aan deze oproep te houden. 
Daarnaast volgt Aeres nauwlettend de aangescherpte beleidslijn voor Noord-Brabant. Over de consequenties hiervan voor Aeres-studenten en –medewerkers za in de loop van dinsdag 10 maart nader bericht worden.

7 maart 2020

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Aeres neemt dit advies over voor alle leerlingen/studenten, cursisten en medewerkers die in de provincie Noord-Brabant wonen. 
Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om het virus onopgemerkt te verspreiden. Bel je huisarts alleen als je klachten verergeren.

4 maart 2020

Studenten en medewerkers die klachten hebben en onlangs in één van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst, worden geadviseerd om thuis te blijven. Het gaat om de volgende gebieden: China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië.